Fra " Med åpen bibel"

Fra " MED ÅPEN BIBEL"

PAULUS' BREV TIL ROMERNE (22.del)

Rom. kap.8

[19]"For skapningen venter og lengter etter at Guds barn skal åpenbares. [20] Skapningen ble jo lagt under forgjengelighet, ikke frivillig, men etter hans vilje som la den under forgjengelighet, [21] i håp om at også skapningen skal bli frigjort fra trelldommen under forgjengeligheten, og nå fram til Guds barns frihet i herligheten. [22] For vi vet at hele skapningen til denne stund sukker sammen og stønner sammen som i veer. [23] Ja, ikke bare det, men også vi som har fått Ånden som førstegrøde, også vi sukker med oss selv, mens vi lengter etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning. [24] For i håpet er vi frelst. Men et håp som en kan se, er ikke lenger noe håp – hvorfor skulle en håpe på det en allerede ser? [25] Men dersom vi håper på det vi ikke ser, da lengter vi etter det med tålmodighet."

Vi sluttet forrige gang med v.18 hvor Paulus ser frem til den fremtidige herlighet som kan styrke og oppmuntre oss gjennom nåværende lidelser. Paulus uttrykker det på en annen måte i 2.Kor.4;17: "For vår trengsel er kortvarig og lett, og virker for oss en evig fylde av herlighet i overmål på overmål." Selv om trengsler er tunge, vil løftet om den fremtidige herlighet i Guds rike gjøre dem lettere å bære. Nåværende trengsler er også kortvarig i forhold til den evige tilværelse i Guds kommende rike. Dette er det store håp og trøst som den troende har i Kristus.

Hele skapningen under forbannelse 
Menneskenes trengsler, og til slutt døden, er resultatet av Adams overtredelse i Edens hage. Men dette rammet ikke bare mennesker. Som konsekvensen av Adams synd ble hele Guds skapning forbannet: "Og til Adam sa han: Fordi du lød din hustrus røst og åt av treet som jeg forbød deg å ete av, skal jorden være forbannet for din skyld. Med møye skal du nære deg av den alle dine levedager. Torner og tistler skal den bære for deg, og du skal ete av markens vekster. I ditt ansikts sved skal du ete ditt brød, inntil du vender tilbake til jorden, for av den er du tatt. Støv er du, og til støv skal du vende tilbake." (1.Mos.3;17-19).

I de neste få versene i Romerbrevet personifiserer Paulus hele skapningen som om den, sammen med Guds folk, lengter etter den fornyelsestid som begynner med Jesu gjenkomst: "For skapningen venter og lengter etter at Guds barn skal åpenbares." (v.19). Paulus henviser derfor til den forbannelse over skapningen som nevnes i 1.Mosebok: "Skapningen ble jo lagt under forgjengelighet, ikke frivillig, men etter hans vilje som la den under forgjengelighet" (v.20).

Fra begynnelsen av var det Guds hensikt at mennesker skulle råde over skapningen. Så leser vi i 1.Mos.1;28: "Og Gud velsignet dem og sa til dem: Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden, legg den under dere og råd over havets fisker og himmelens fugler og over alt levende som rører seg på jorden." Det er en følge av syndefallet at mennesker holder på å rasere Guds skapning istedenfor å råde over den. Resultatet er klart for oss idag når vi ser hvorledes mennesker holder på å ødelegge hva Gud har skapt. Det som ble tapt ved Adams overtredelse blir gjenvunnet ved Kristi seier, som vi ser fra den messianske Salme 8: "Du [Gud] gjorde ham [Kristus] lite ringere enn Gud, med ære og herlighet kronte du ham. Du gjorde ham til hersker over dine henders verk, alt la du under hans føtter: Sauer og okser, alle sammen, ja, også markens ville dyr, himmelens fugler og havets fisker, alt som ferdes på havenes stier." (v.6-9).

Paulus henviser til dette skriftsted da han skriver om Kristus og sier at "alt har han [Gud] lagt under hans føtter" (1.Kor.15;27). Den fremtidige velsignelse og fornyelse av Guds skapning blir bundet sammen med Jesu seier over synden, på samme måte som jordens forbannelse var bundet sammen med Adams syndefall. Kristus skal råde over Guds skapning og derved fullføre Guds hensikt fra begynnelsen: "... råd over havets fisker og himmelens fugler og over alt levende som rører seg på jorden."

Når Jesus kommer tilbake for å åpenbare den herlighet som Guds folk lengter etter, skal jorden velsignes. Endelig skal hele Guds skapning bli som det var i begynnelsen, da "Gud så at det var godt." (1.Mos.1;10 o.s.v.). Det skal bli som det var i Eden før syndefallet. Jesajas profeti ser frem til denne tid:

"For Herren trøster Sion, trøster hennes ruiner og gjør ørkenen der lik Eden og ødemarken lik Herrens hage. Fryd og glede skal finnes der, takk og lovsang." (Jes.51;3).
"I stedet for tornebusker skal det vokse opp sypresser, i stedet for nesler skal det vokse opp myrter." (Jes.55;13).
I en velkjent beskrivelse om Guds rike på jorden, leser vi:

"Da skal ulven bo sammen med lammet, og leoparden legge seg hos kjeet. Kalven og den unge løven og gjøfeet skal holde seg sammen, og en liten gutt skal gjete dem. ... Ingen skal gjøre noe ondt og ingen ødelegge noe på hele mitt hellige berg. For jorden er full av Herrens kunnskap, likesom vannet dekker havets bunn." (Jes.11;6-9).
I Romerbrevet skriver Paulus om hvorledes hele skapningen som "til denne stund sukker sammen og stønner sammen som i veer" (v.22), skal "bli frigjort fra trelldommen under forgjengeligheten." (v.21). På den nåværende tid er lidelser hele skapningens skjebne, ikke bare menneskenes, men Paulus ligner dette med fødselsveer som varer for en stund, men så gir plass til glede når barnet er født.

'Førstegrøden' 
Etter den personifisering av skapningen i versene 19-22, kommer Paulus tilbake til forløsningen av Guds folk: "Ja, ikke bare det, men også vi som har fått Ånden som førstegrøde, også vi sukker med oss selv, mens vi lengter etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning." (v.23).

Her bruker Paulus et jordbruksuttrykk - 'førstegrøde'. Førstegrøden er den første av avlingen som blir sanket før hovedavlingen kommer litt senere i høsttiden. Under Moseloven måtte israelittene bære førstegrøden frem som et takkoffer til Gud. Paulus skrev om Kristus som 'førstegrøden' av dem som står opp fra døden - med løftet om den hovedavlingen som følger. I forbindelse med oppstandelsen uttrykker Paulus det slik: "Men hver i sin egen avdeling: Kristus er førstegrøden. Deretter skal de som hører Kristus til, bli gjort levende ved hans komme." (1.Kor.15;23).

Her i Romerbrevet skriver Paulus om Den Hellige Ånd på samme måte. Som Jesus hadde lovet før, fikk apostlene Den Hellige Ånds gaver på pinsedagen. Jerusalems befolkning var fulle av forundring over dette fenomen. Peter forklarte at denne utgytelse av Den Hellige Ånds gaver var en oppfyllelse av Joels profeti: "Men dette er det som er sagt ved profeten Joel: Det skal skje i de siste dager, sier Gud, da vil jeg utgyte av min Ånd over alt kjød." (Ap.gj.2;16-17). Men hvis vi vender tilbake til Joels bok, ser vi fra sammenhengen at denne uttalelse om Ånden er en endetids profeti. Profetien var bare delvis oppfylt på pinsedagen, og vi venter fremdeles på den fullstendige oppfyllelse ved Jesu gjenkomst. Denne utgytelse av Den Hellige Ånd på pinsedagen var da som en førstegrøde som peker frem til en større i fremtiden. Likesom førstegrøden er et løfte om den kommende hovedavling, så er Åndens førstegrøde en garanti for disiplene at det som vi lengter etter - nemlig "vårt barnekår, vårt legemes forløsning" - skal skje.

'For i håpet er vi frelst' 
I de siste to versene som vi betrakter i denne artikkel, har Paulus mye å si om 'håp'. Fremtiden er sikker fordi Åndens førstegrøde ble gitt til disiplene i det første århundre. Fordi Gud har gitt denne garanti er situasjonen ikke håpløs. Troende mennesker kan gå fremtiden i møte med håp - både håp om frelse og håp om at Guds skapning skal fornyes.

Men for hver enkelt disippel er frelse fremdeles et håp, ikke noe som er allerede oppnådd. Som Paulus sier: "For i håpet er vi frelst. Men et håp som en kan se, er ikke lenger noe håp - hvorfor skulle en håpe på det en allerede ser?" (Rom.8;24).

Mange tror at de er allerede frelst. Men dette stemmer ikke med hva Paulus sier i dette avsnitt. Alt har blitt gjort for menneskets frelse idet Gud har gitt sin enbårne Sønn som har seiret over synd og døden. Men frelse er betinget. Et menneske må holde ut og være trofast til enden. Til korinterne skrev Paulus: "Vet dere ikke at de som løper på idrettsbanen, de løper alle, men bare én får seiersprisen? Løp da slik at dere kan vinne den!" (1.Kor.9;24). Og i det samme kapittel skrev Paulus om den mulighet at han selv - Guds utvalgte apostel - kunne gå fortapt hvis han ikke holdt sitt legeme i trelldom: "Men jeg undertvinger mitt legeme og holder det i trelldom, for at jeg som forkynner for andre, ikke selv skal finnes uverdig." (v.27). Israelittene ble frelst fra Egypt, men de fleste døde i ørkenen fordi de var ikke trofaste: en leksjon som Judas drar frem for oss: "Men etter som dere en gang for alle har fått vite alt, vil jeg minne dere om at da Herren hadde frelst folket ut fra Egypt, ødela han likevel senere dem som ikke trodde." (Judas' brev v.5).

Apostelen skriver i Hebreerbrevet om hvorledes vi trenger tålmodighet mens vi venter på oppfyllelsen av Guds hensikt: "For dere trenger til tålmodighet, for at dere kan oppnå det som er lovt, etter at dere har gjort Guds vilje." (Heb.10;36). Det vi si, at vi må ha tro på det som vi ennå ikke kan se, og noe vers senere definerer han 'tro' på denne måte: "Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser." (11;1).

Det er dette som Paulus mente i det han skrev til romerne: "Men dersom vi håper på det vi ikke ser, da lengter vi etter det med tålmodighet." (v.25).

 

 

 

 
 

 

Herlighetsteologi og mirakler som salgsvare.
"Mammoninfiserte ledere vet om sin makt. Når de ikke begrenser den, er det fordi de har gjort sitt herskende religionssystem til et skuespill hvor det aldri snakkes sant om livet"

AV:
FRODE GRAN ERIKSEN TØNSBERG
PUBLISERT
14.01.2010 15:05
SIST OPPDATERT

Herlighetsteologi kan i korthet oppsummeres som at religiøse ledere stiller krav om absolutt autoritet, i det de innleder en kamp i blikksituasjonen øye mot øye om hvem som skal være subjekt og hvem som skal være objekt. Fremfor å bryte det onde instinkt som ødelegger verden og som burde være herlighetens egentlige hensikt, bedøves opprømte skarer med åndelige virkemidler. Delvis avsløring fikk vi gjennom NRKs Brennpunkt 25 april, som ble oppfulgt av Tønsbergs Blad på lederplass. Jørn Øverby i Guds Lam Kirke (nå kalt Oslo Gospelsenter) pastoren som alle måtte adlyde markerte seg slik: "Dere aner ikke hva dere snakker om". Vi vet i hvert fall hva han mente når han i samme åndedrag utbasunerte nødvendigheten av "skikkelig indoktrinering og hjernevasket fra A til Å, fordi det gjør alle like". 

Mammon (som betyr det jeg tror på) gjør ikke forskjell på folk og forvandler gjerne trospredikanter til dollarsultne lykkeprofeter. Verst er den playboyaktige trosforkynneren Benny Hinn (opprinnelig palestiner), som ikke forkynner omvendelse fordi han ikke vet hva det er. I stedet opptrer han som en utstillingsdemon med løfter om de største mirakler verden noen gang har sett. Forkomne som hans beundrende skare er (nær en million på hvert møte), lar de seg besnære av Benny Hinn, som har gjort frelsen til salgsvare med et judaskyss: Bare de som gir høye økonomiske bidrag til virksomheten hans skal bli reddet av Gud. Kollekten består av et skjema hvor man forplikter seg på et beløp oppad til 10.000 dollar. For folk med dårlig økonomi eller i legemlig nød, holder det med 2.000 dollar betalt i avdrag. Det eneste de får igjen, er at hjernen påvirkes til å minske smerten gjennom nervesystemet. Forklaringsmodellen som følger er basert på utsagn av nevrologer og biokjemikere: Tidlig på 70-tallet ble det oppdaget at mennesker har følelsesmolekyler (peptider) som forbinder hjernen med immunsystemet. Hjernen er utstyrt med programvare som muliggjør forskjellige opplevelser, i det overføringsstoffer leder signaler fra en nerve til en annen. Grunnleggende for god helse er at hjernen, immunsystemet og nervesystemet kommuniserer med hverandre. 

Tidsbegrensede helbredelser betyr ikke mangel på tro, men at emosjonelle påvirkninger i store forsamlinger er energigivende nok til gi følelse av helbredelse, i det hjernens reseptorer stimuleres til å produsere og tilføre endorfiner i tillegg til andre følelsesmolekyler. Endo betyr med referanse til kroppen, og orfin er avledet av morfin. Det er endorfinets evne til å bedøve smerten som oppfattes som helbredelse, med antatt mulighet til naturlig helbred. Når paranoide lykkeprofeter kommer i kontrollaffekt på grunn av tidsbegrenset helbredelse, da kan man kvittere med å si at helbredelsesaktiviteten om ikke annet var en midlertidig metafysisk trøst. 

De sanne helbredelsesimpulsene kommer fra Kristi ånd. Det er noe ganske annet enn et gjensvar fra hjernens belønningssenter som oppfattes som en sanksjon på at Gud er ånden i flaska, alltid rede til å stå til tjeneste. Mammoninfiserte ledere vet om sin makt. Når de ikke begrenser den, er det fordi de har gjort sitt herskende religionssystem til et skuespill hvor det aldri snakkes sant om livet, og hvor mangel på underordning betyr å være okkupert av opprørsdemoner. Bak slike holdninger ligger det en subtil parole som bare kan applauderes av ledernes egne demoner: Ta full kontroll over menneskers behov for følelsesmessig atferd og la dem kjenne smaken av djevelens giftige tentakler.

(Arkivartikkel fra 11.05.2006)
LikerLiker ·  · 

Homo- debatt ,større enn noen gang....

Hvis homofili er en legning ,så må vel og pedofili være en legning,men det vil vel derimot ikke være sundt å leve ut å gjøre overgrep på barn bare fordi det er legningen? 
Kirken kan ikke velsigne pedofile til å gjøre overgrep på barn bare fordi det er en såkalt legning...... ?
Hvorfor skal kirken velsigne homofile når man vet at dette ikke er kirkens lære? 
Og forresten så burde vel endel voksne la være å fikle med små barn av samme kjønn så de ikke blir opplært til å bli homofile og lesbiske......
Husk at den som lærer opp barn til homofili,den må også være klar over at en dag vil dommen falle da en voksen person som ødelegger et annet menneskes sex- liv allerede fra de er barn,den står ansvarlig på dommens dag og må ta straff for det som andre lever med som følger når de blir voksne........ Sannhet er sannhet uansett hva folk hevder gjennom dustete homo- debatter....... Egentlig er det bare å lese i bibelen om dette,ingenting står så tydelig i bibelen som nettopp dette........ 
Og som Ludvik Nessa sier noe liknende dette : Å elske andre vil ikke si at man må ha sex med alle andre....Jeg tenker at kjærlighet mellom mennesker handler faktisk ikke om sex ang Guds kjærlighet.
Skrevet av Torill Erdal.

Sannheten klør ikke alltid i øret,men er likevel like sann.

 
Ludvig Nessa sier : 

Kirken kan ikke velsigne det som Gud forbanner! Homseaktivistene ber ikke om syndenes forlatelse, men om syndenes tillatelse.

Obama CARE Microchip.

Obama CARE RFID CHIP......

OBAMA CARE......

Share on facebook Share on twitter Share on pinterest

Google+
ObamaCare ObamaCare
ObamaCare Bill
ObamaCare Facts
What is ObamaCare?
Cost of ObamaCare
Obama Health Care Summary
Health Care Reform Timeline
How Does ObamaCare Work?
How Will ObamaCare Affect Me?
ObamaCare Individual Mandate
ObamaCare Small Business
ObamaCare Employer Mandate
Health Insurance Exchange
State Health Insurance Exchange
ObamaCare's Medicaid Expansion
ObamaCare Medicare
Benefits of ObamaCare
ObamaCare Taxes
Health Insurance Premiums
Women's Health Services
Impact of ObamaCare on Jobs
Affordable Care Act Summary
ObamaCare Myths
ObamaCare Pros and Cons
Health Care Facts

More ObamaCare Links

Sign Up for ObamaCare
Missed Deadline for ObamaCare
ObamaCare Open Enrollment
ObamaCare Changes and Delays
Health Insurance Exchange Guide
What is the Health Insurance Marketplace?
Can I Keep My Health Care Plan?
ObamaCare Short Term Health Insurance
SHOP Exchange
How to Buy Health Insurance
Types of Health Insurance Plans
California Health Insurance Exchange
Texas Health Insurance Exchange
ObamaCare Subsidies
Calculating Tax Credits
Federal Poverty Guidelines
Summary of Provisions in the PPACA
ObamaCare and Smokers
ObamaCare Explained
ObamaCare 2013
ObamaCare Poll
ObamaCare Website Updates
ObamaCare Health Insurance Rules
Grandfathered Plans
Health Insurance Cancellation
Pre-existing Conditions
Essential Health Benefits
ObamaCare Preventive Care
Affordable HealthCare
Young Adults and ObamaCare
ObamaCare and Doctors
What Do I Need to Tell My Employees?
Changes to Medicare Insurance
Children's Health Insurance Program
ACA and Dental Insurance
ObamaCare Stories
Interesting Facts
Repeal Obamacare or Defund ObamaCare?
Health Care For America Facts
ObamaCare Between Two Ferns
Save Obamacare
ObamaCare T-Shirts
ObamaCare Bumper Stickers
RomneyCare
Healthcare Reform & HIV/AIDS
Obama Approval Rating
Obama Facts
Affordable Care Act Facts
Supreme Court ObamaCare
Reform Has Helped Seniors
Record Cost of Health Care
Obama Health Care Bill
Hobby Lobby ObamaCare
ObamaCare Glitch
ObamaCare IRS
ObamaCare: Time "Bitter Pill"
ObamaCare Microchip Implant
Congress ObamaCare Exemption
Obama Health Care Plan
Obama Care Fact Check
ObamaCare Mandate
Fiscal Cliff ObamaCare
Koch Brothers Facts ObamaCare
ObamaCare Guide
ObamaCare News
ObamaCare en Espanol
Qué es ObamaCare?
ObamaCare Videos
ObamaCare Resources
State Health Insurance Marketplaces

Find your State's Official Health Insurance Marketplace. Apply today to compare health plans and see if you, your family, or your small business qualify for cost assistance.

California
Colorado
Connecticut
District of Columbia
Hawaii
Idaho
Kentucky
Maryland
Massachusetts
Minnesota
Nevada
New Mexico
New York
Oregon
Rhode Island
Vermont
Washington
All Other States

ObamaCare Petition

Voice your opinion on ObamaCare (The Patient Protection and Affordable Care Act) by creating or signing a petition on petitions.whitehouse.gov.

Read ObamaCare / HealthCare Stories From Real People

All images on ObamaCareFacts.com are public domain
ObamaCare Implant: ObamaCare Microchip RFID Myth

What is the Truth Behind the ObamaCare Microchip Implant Rumor

ObamaCare Implant; we get daily emails on the ObamaCare microchip implant / RFID chip. Instead of discussing the ObamaCare microchip implant myth with each person, we have created a page to help our readers better understand what ObamaCare really does. Before we dive deeper into the "chip myth" lets clear the air right now, the Affordable Care Act (the official name for ObamaCare) contains no wording about a mandatory RFID chip implant or data collection from one. Let's take a look at the rumor itself, the truth, and the myths behind ObamaCare and RFID implants.

The RFID implant rumor came from an old version of the Affordable Care Act, America's Affordable Health Choices Act of 2009 HR 3200. HR 3200 included a section that allowed for data to be collected from all class II devices (which includes RFID chips) for purposes of postmarket saftey and outcomes data. The final law, the Patient Protection and Affordable Care Act HR 3590 (ObamaCare), removed this wording and does not inlcude any wording pertaining to data collection from class II devices.

ObamaCare Microchip Implant: The Rumor

The ObamaCare RFID Microchip implant rumor, usually spread by email, is a claim that wording from the Affordable Care Act contains a section (cited below) that requires the implantation of a RFID chip in all Americans by a certain date and allows for data collection from those devices.

Where Does the RFID Implant Rumor Comes From?

This RFID implant rumor comes from an early version of what would become "ObamaCare", America's Affordable Health Choices Act of 2009 HR 3200. HR3200 was an unsuccessful bill introduced in the U.S. House of Representatives on July 14, 2009. Page 1001 of HR3200 included an amendment to section 519 of the Food, Drug and Cosmetic Act which allowed for data collection to “facilitate analysis of postmarket safety and outcomes data” from class II devices (An RFID chip is classified as a class II device by the FDA). None of the wording cited below appears in the the Patient Protection and Affordable Care Act HR 3590 (Obamacare), although section 519 of the Food, Drug and Cosmetic Act does still include an unamended passage on rules for class II devices and data collection from them.

The photo above is an example of an RFID chip from a 2007 article discuss a glucose monitoring chip, although it is often attached to the RFID myth email it has nothing to do with it.

The Truth Behind the Obamacare RFID Implant Myth

We know that an early version of the law (HR3200) did contain wording that potentially opened a gateway for collecting data from RFID implants, but did not in fact force an implant. However, it doesn't mean there isn't any truth to this rumor. The truth is the final version of the ACA does include sections that allow for different types of electronic data collection, abet not from a class II device such as an RFID. This includes ways to transfer medical records between physicians, the collection of non-medical data for quality control, and more. It's also worth noting that RFID implants may become a reality in our near future and will be something that we as a nation, along with electronic databases of personal information, will need to discuss.

ObamaCare RFID implant is a myth, but RFID chips aren't. Although they have a lot of potential medical benefits, they also pose some serious dangers some of which are illustrated in the video below:

ObamaCare RFID Facts

Here are some quick facts about ObamaCare and RFID chips to help you understand the truth and the myths behind them.

• There is no mention of a mandatory RFID implant in the Affordable Care Act, but there was in an early version of the law HR3200.

• RFID chips are real and there is more than a decade's worth of legislation pertaining to their use.

• Georgia, California, North Dakota, Wisconsin, and Virginia have all passed legislation that prevents mandatory RFID implantation.

• The FDA hasn't shown RFID implants to be unsafe to humans, but tests have shown them to cause tumors in mice.

• The only reference to "chip" in the ACA is CHIP (Children's Health Insurance Program).

• While the ACA doesn't allow for data collection from class II devices, it does contain wording pertaining to electronic data collection to improve the quality of care and better coordination between doctors including SEC. 3015. DATA COLLECTION; PUBLIC REPORTING.

• It is very reasonable to think that in the future all Americans will elect to have RFID chips or legislation will be passed that mandates RFID chips. Not only could they monitor your health status, they could be used as GPS, a means to transfer currency, cell phones, computers, etc.

• Like the use of drones and other advents of technology that could potentially be used to control the population, the implications of RFID devices need to be discussed openly by the public. The way we regulate RFID chips and their usage will determine the dangers they pose to us.

• Despite the risks implants pose, the potential health benefits of being able to collect and monitor your health via a RFID chip could be a very useful medical tool that could drastically help people and revolutionize our ability to treat patients.

The Section of the Law in Question

Page 1001 of the un-passed America's Affordable Health Choices Act of 2009 HR 3200, not the Affordable Care Act (ObamaCare), contains an amendment to the Food, Drug and Cosmetic Act which sparked the ObamaCare RFID implant rumor. The excerpt below from section 519 of the Food, Drug and Cosmetic Act, as you can see there is no mandatory chip implant, however it does allow data collection from implanted device

HR3200 amends Title 21 Section 519 §360i. Records and reports on devices of the Food, Drug and Cosmetic Act (21 U.S.C .360i). Below is the applicable language contained in the Food, Drug and Cosmetic Act.

Here is a link to the text of title 21 of the Food, Drug and Cosmetic Act and here is a link to America's Affordable Health Choices Act of 2009 HR 3200

(g)(1)The Secretary shall establish a national medical device registry (in this subsection referred to as the ‘registry’) to facilitate analysis of postmarket safety and outcomes data on each device that—
(A) is or has been used in or on a patient; and
(B) is—
(i) a class III device; or
(ii) a class II device that is implantable, life-supporting, or life-sustaining.

(2) In developing the registry, the Secretary shall, in consultation with the Commissioner of Food and Drugs, the Administrator of the Centers for Medicare & Medicaid Services, the head of the Office of the National Coordinator for Health Information Technology, and the Secretary of Veterans Affairs, determine the best methods for—

(A) including in the registry, in a manner consistent with subsection (f), appropriate information to identify each device described in paragraph (1) by type, model, and serial number or other unique identifier;

(B) validating methods for analyzing patient safety and outcomes data from multiple sources and for linking such data with the information included in the registry as described in subparagraph (A), including, to the extent feasible, use of—
(i) data provided to the Secretary under other provisions of this chapter; and
(ii) information from public and private sources identified under paragraph (3);

(C) integrating the activities described in this subsection with—
(i) activities under paragraph (3) of section 505(k) (relating to active postmarket risk identification);
(ii) activities under paragraph (4) of section 505(k) (relating to advanced analysis of drug safety data); and
(iii) other postmarket device surveillance activities of the Secretary authorized by this chapter; and…

3(B) In this paragraph, the term ‘data’ refers to information respecting a device described in paragraph (1), including claims data, patient survey data, standardized analytic files that allow for the pooling and analysis of data from disparate data environments, electronic health records, and any other data deemed appropriate by the Secretary.

Note: The FDA has established standards for an implantable radio frequency transponder systems (RFID chips) that are Class II compliant. However, these RFID chips will have patient identification and health information. While the HR3200 did not require mandatory RFID microchip implantation, it did establish an initial framework where the scope could be expanded with future legislation and regulation.

To learn more about the uses of RFID chips in the healthcare field please read the linked section of this wiki article on RFID and healthcare.

An Example of the ObamaCare RFID Chip Myth

Here is one example of an early version of the rumor from back in 2009 before the bill was even signed into law (the "chip myth" is usually spread through email, facebook or some other form of online communication). Please be aware that there are many forms of the myth and they are all wrong. If you find others please contact us and share it with us:

Description: Rumor / Forwarded email
Circulating since: 2009 (various versions)
Status: False (see details below)
Example:
Description: Rumor / Forwarded email
Circulating since: 2009 (various versions)
Status: False (see details below)

Example:
Email contributed by Sherry F., Feb. 11, 2013:

Micro Chip Implant Coming March 23, 2013

The New Health Care (Obama care) law H.R. 3590 Also HR 4872 requires all US citizens to... have the RIFD implanted

This evil plan is being launched by America. its a micro chip injected in your hand. it will contain all your personal data heath and bank accounts etc. its also a GPS device being monitored. they can deactivate it at any time if they find you suspicious or not loyal to their government or go against them or their system and you will lose everything you ever had. soon this device will be made common just like they did credit cards, turning paper money into digital money. means nothing is physically in your hand. it will be made a must for every citizen with time according to their plan and then they will spread it outside America so they can monitor and control as many people as they can and turn them into slaves with their digital technologies.

this device is the future or slavery

BEWARE of this EVIL DEVICE. if you don't believe me do your own research before you come to argue or debate.

warn more people create this awareness do more research on your own and save yourself from this NEW DEVILRY.

Learning About RFID Chips

Did you see a different ObamaCare Micro Chip Implant Rumor? Check out our Myths Page for more information on Chip Implants. Check out the RFID videos below to learn more about manufacturers of implantable devices.

http://www.healthlinkphr.com/

http://en.wikipedia.org/wiki/VeriChip

http://en.wikipedia.org/wiki/PositiveID

Where Did the Microchip Implant Rumor Come From?

The "chip rumor" was most likely started by someone who understood the law and decided to sway people against it using fear and misinformation. Regardless of who started it, it has been perpetuated mainly by opponents of health care reform since before the ACA was signed into law. There are three sections of the America's Affordable Health Choices Act of 2009 HR 3200, aside from the ones above, which are sometimes quoted in versions of this rumor as "evidence".

1. A section on "CHIP". CHIP is an acronym that stands for "Children's Health Insurance Plan" and is actually a safety net program that helps more than 5 million children receive medical coverage when they can't qualify for Medicaid.

2. A section on "medical record collections". In short, the medical record collection just means that instead of each hospital and doctor keeping physical records which they must fax back and forth there is now a centralized database to help doctors treat patients better by making information more accessible. Of course this information is already available to doctors, it's just more efficient now and leads to better patient care. This being said data collection from an RFID chip is permitted under the bill.

3. A section on "medical devices". ObamaCare both taxes and funds medical devices. The devices that are found in quoted text are class II devices these include any implantable devices.

The enacted version of the Patient Protection and Affordable Care Act contains no mention of requiring implantable medical devices at all, much less implantable RFID chips, or a provision requiring all U.S. citizens to have them.

The Affect that Myths Have on our Readers

The ObamaCare RFID chip implant rumor may not have stopped the ACA from becoming the law, but it as certainly managed to have a negative effect on many Americans. Here are some anonymous quotes from our readers:

"Read the bible u said u was not going to change anything and im not racist by all means i have Mexican baby's,but the bible says there will be a black president come and he will start the Mark of the best 666 a chip in ur an your baby's body no that's wrong keep it the way it is i will never vote for u again!!!!!!!!!!"

"I don't think it is right for president to decide to put chips in the citizens of American hands or anybody else we as Americans have the right to decided if we want the chip its the mark of the BEAST People wake up its in the bible"

"The Devil is in Charge Now...

You will NEVER put a Chip in my Skin,,.
I'll die first....

I don't fall for all this Obama Myth correction Crap.

This man has Killed America... The Death of America and patriotism has begun.

He is slowly getting rid of Our Military to leave Our Country Weak.

This only proves that the end of times is Near...
And I feel really sorry for the OBAMA FOLLOWERS....... They will end up in Satans Hands and Fire. They have been FOOLED....

Not me..... I am a Christian and refuse to Follow Satan.

I was warned... I am paying attention.... and I will NOT be tempted by his lies and the destruction to America and Christians.

I hope that HE BURNS for a eternity in Hell for what he is doing to human beings.

He has Killed America...
and his followers will pay also....
Satans children.

God will Prevail.... It is written..."

"Please inform the people in regards to the micro chip that is to inserted in peoples foreheads and, hands. Being a believer in Jesus Christ, and having the Constitutional Rights, unforced when it comes to freedom of religion. I feel, and so does a prayer partner from the 700 club, prayerline, thought that it is a form of the mark of the beast. Which is very scary. And it is also being that Barack Obama is the antichrist. Please respond, to me, and not only to me, but to all of the American people. Please, God Bless America. We do not want to go to hell by following the President of America. Thank-you, kindly."

"It's the Mark of the best read jobe in the bible it's wrong he lead us to believe he was a good person not he's not he will get voted out Jehovah says not to get it and me and my children will not get a chip in our body's"

"I would be fine with the bill if there were no hidden facts. If the chip is of What's to come then I don't approve. No matter What it should not be forced on us or anyone. Or even is conversation. Find some other way. This country is a free country. We Have rights to our privacy and ways of life. Leave us alone. To take away everything this country stands for is outrageous! Obama. U call yourself a Christian. Well read revelation. If u are a Muslim at heart then u would have lied to us all And our country is in great danger. Things will never be the same"

"Wht?the666 chips for everyone in America"

"Are we getting chips inside our hands on the 23rd?
& is it true some of the population will be killed & the haulcast will happen?"

ObamaCare Microchip Implants and You: The Reality of RFID

If Americans are going to get microchips implanted in them, it mostly likely won't be a government forced project. It would likely be something we do of our own free will. Health benefits aside, shove in enough Apps, a microchip instagram, RIFD-book to connect with friends, 5% back on soft drinks, some frequent flier miles and other conveniences into a microchip and it's not too far fetched to see Americans paying top dollar for a premium RFID implant.

All of the above being said, implanting microchips isn't something ObamaCare does or can do. ObamaCare is a law that anyone can pick up and read. The law clearly discusses data collection in general, but makes no mention of mandatory implants or data collection from implants. End of story.

If at some point a bill is being proposed that does "force" RFID chips,we urge all of you to stand up and say something. Until that date we urge you to spread the truth.

Did learning the truth about the ObamaCare microchip implants help to ease your mind and answer your questions? If you still have more questions please contact us and let us know. We strive to ensure that everyone has the most accurate information possible on ObamaCare.

 

Full Control.....