Forlang å bli slettet fra gjeldsregisteret...

 

Hvis du har fått gjort opp gjeld som du har vært skyldig,men opplever at du ikke er slettet i gjeldsregisteret så ta kontakt med dem og forlang at de sjekker opp og få slettet deg fra lista deres så du blir økonomisk renvasket fra gjeldsregisteret.......

Til deg som vil kontakte dem så er deres emailadr: kontakt@gjeldfinans.no

 
 

DET ER IKKE ALLTID AT BARN OG FORELDRE KAN SNAKKE MED HVERANDRE ETTER SKILSMISSE...... Anonym skriver til NAV..... Funnet på nettet...... Jeg får bidrag for mine barn,men eldste gutten fyller 18 år ,og han går på videregående skole,så jeg har hørt snakk om at han selv kan søke om bidrag fra far ,men han har ingen kontakt med sin far pga vold så det er viktig at ikke det blir en privat kontakt mellom far og sønn,men viktig at det går gjennom NAV....... Kan dere sende oss rett søknadsskjema slik at min sønn får søkt på rett skjema med en gang.....
Hilsen anonym......,

 
Liker ·  · 
 

Tips om seksuell utnytting av barn kan sendes tilwww.tips.kripos.no

 

tips.kripos.no
tips.kripos.no
tips.kripos.no
Liker ·  ·  · for 2 sekunder siden · 

 

 • Torill Menneskerettighet Erdal
   
 

Norge 2014......

Er det greit at det sitter dommere, politifolk og påtaleleldere i samme sak som avgjør andres skjebne, samtidig som de tilhører samme frimurerlosje? 

Her er frimurereden:

«Jeg lover og sværger frivilligen, uden tvang og forbeholdenhed, for Gud,
den aller høieste, hele Verdens Trefold Store Byggmester, for denne Loges
Ordførende Mester og for alle her forsamlede Brødre Frimurere, aldrig på
nogensomhelst maade, at røbe Frimurrordenens hemmeligheder som i dag eller i fremtiden maate vorde mig anbetroede, aldrig at tale derom til nogen anden end den, som efter nøiaktige prøver og tegn har undersøgt og
erkjendt som en sand Broder af en ægte loge.

Jeg sverger endvidere at jeg hverken selv eller ved andres Medvirkning vil
skrive, trykke, skjære, male, tegne eller gravere noget som kan røbe
Frimurerordenens Hemmeligheter.

Jeg forbinder og forplikter meg fremdeles til ubrødelig at efterkomme
denne Ordens love og statutter, samt med Lydighed og Underdanighed at
udføre de Bud og Befalinger, som Den Norske Frimurerordens Stormester og Høieste Styrer, eller hva denne loges Høiværdige Mester i Hans navn meg befale maate.

Jeg skal iakttage disse Pligter som der egner seg en retskaffen Frimurer,
samt oppfylde mine skyldigheder og forbindtligheder til Ordenen og denne
loge.

Men – skulde jeg handle mod dette mit indgangne Løfte, samtykker jeg i at
min hals maa afhugges, Mit hjerte udrives, Min Tunge og mine Indvolde
udslides, samt alt kastes i Havets Afgrunn, at mit Legeme maa opbrændes,
og dets aske adspredes i Luften, paa det at intet af mig og min
Ihukommelse mer maa findes iblandt Mennesker.

Dette lover jeg oprigtigen og i sandhed, saasandt hjælpe mig Gud og Hans
hellige Ord.»

Aksistensialismen © 2013 Radikal.net - Versjon 9 
Artikkelen bygger på Etikk og fornuftig egoisme

Psykopati og altruisme 


Psykopatisme er et etisk system der det er rett å ofre andre for seg selv, selv om det skader disse mot deres vilje (selvforsvar ikke medregnet), og psykopati er praktisering av denne etikk. Dette kalles også for antifornuftig egoisme, ondskapens fundamentalisme eller rovdyrjungelen. Altruismen derimot sier det er rett å ofre seg selv for andre og er også en form for ondskap, mens fornuftig egoisme som er rettferdighet i ordets rette forstand sier at all menneskeofring strider mot menneskets natur. Ofre seg betyr i praksis å slave for andre der motivet ikke er til egen nytte. Ofringsmoraler kalles derfor også slavemoraler. Dermed skulle det komme klart fram at psykopati er ingen sykdom, men en av de 3 grunnleggende etiske systemer som finnes.

Det er ulike grader av hvor mye en praktiserer psykopati. Da det å plage andre gir antifornuftige mennesker maktfølelse vil de blant annet benytte dette om de har en etikk som tillater det (og det gjør etikken psykopati). De er slett ikke følelsesløse slik mange tror, selv om de ikke føler det sammemot andre som det som er normalt. Sannheten er at psykopaten har for mye destruktive følelser som denne ikke har kontroll over (typisk her er følelsen av aggresjon). Måten psykopati praktiseres på avhenger av kultur og det politiske system. I demokratiet er det byråkratisk makt og manipulering blant skrivebordspsykopater som er det farligste, mens i fåtallsdiktatur kommer rå vold klart fram. Noen psykopater er bankranere, andre voldtar mens langt de fleste sitter i byråkratiet bak en haug med papirer og lager faenskap uten like uten å bli oppdaget. Spesielt innen psykiatri og politi og andre maktutøvere er det ekstrem overrepresentasjon av psykopater, selv om en må huske på at det finnes hederlige mennesker der også.

Å praktisere psykopati er ikke det samme som psykopati som etikk. Med psykopater menes alle som er tilhenger av denne etikken, uansett i hvilken grad de praktiserer den. Det går an å praktisere psykopati uten å være psykopat også. Hvor mye en er psykopat avhenger av hvor mye en er tilhenger av denne etikken i forhold til de andre typer etikk. Det som teller er om en mener den psykopate etikk delvis eller helt er rett eller ikke, og dette kan det ta tid å finne ut. Generelt er det langt mer effektivt å si at noen anvender en gitt psykopat metode, enn å kalle dem for psykopater, fordi personangrep mot navngitte kjeder publikum og det er en fordel om de selv trekker konklusjonen at noen er en psykopat enn at andre legger "ord i munnen" på dem. 

Psykopati og gener
Tvilling studier viser at sansynligheten for at barn utvikler psykopate trekk er 80% medfødt. Sitat: "Twin studies can help distinguish between genetic and environmental determinants of violence, said Essi Viding of the Institute of Psychiatry in London. In antisocial 7-year-olds with callous and unemotional traits, Viding found, the antisocial behavior was strongly genetic in origin (a group heritability of 80%)" 

En nyere studie fra 2009 viser at det er funnet en 
defekt i amygdala i hjernen hos psykopatene som gjør at de har lite emosjoner og derfor mangler empati og frykt. Denne vitenskapelige artikkel støtter teorien om at defekten oppstår i amygdala i form av reduserte emosjoner og senere påvirker oppmerkomhet rettet mot emosjonelt innhold, og ikke motsatt vei slik noen forskere spekulerer i. Samme artikkel viser at overaktiv amygdala kan gi motsatt problem og utløse mer følelse av redsel. Hjerneskanning til menn og kvinner viser at amygdala i seg selv antakelig ikke er forskjellig i form av fysiske strukturen men at den er programmert av genene til å brukes bokstavelig talt på motsatt måte i form av at kvinnens emosjoner når det gjelder empati spesifikt styres av venstre hemisfære, mens for menn er det høyre del (figur 3, side 264). En empati test (side 9) viser at både for kvinner og menn aktiveres venstre del ca. 2.3 ganger mer enn høyre del. Dette medfører at kvinner er genetisk determinert til å ha ca. 2.3 ganger mer emosjoner enn menn og med 80% sjanse for psykopati blir forskjellen i potensiale for psykopatisk grad mellom kjønnene 1.8. Dette medfører også at det er mye lettere for kvinner å huske store mengder kunnskap slik som de fleste skoler har lagt opp pensumet og dermed få bedre karakterer enn menn uten at det gir noen bedre effekt i reell jobbsituasjon da dette ikke innbærer å måtte huske store mengder ny informasjon.

  

Det er vanskelig å trekke noen sikre slutninger om hvor mye det genetiske øker sannsynligheten for psykopati ut fra barnestudier, siden fornuften ikke har fått mye tid til å utvikle seg og personen har ikke på dette tidspunktet bestemt seg fullstendig om denne skal velge psykopati som etikk eller ikke. Det kan også hende at tallet 80% i utgangspunktet er høyere enn det burde være. For voksne mennesker er derfor ikke sikkert at mer enn 70% av psykopati kan forklares genetisk. Tilsvarende problemstilling finnes for praktisering av psykopati i forhold til genetisk rase: 

USA kriminalitet år 2006 
Tabell 40, side 28 omhandler "Rape/Sexual assault/a" og har et tall på 222400 totalt hele året. Hvite utgjorde 48.8% av overgriperne, mens svarte utgjorde 18.1%, noe som er 2.7 ganger flere hvite. Ifølge Wikipedia bor det 79.8% hvite i USA og 12.8% personer med afrikansk rasemessig opphav(omtales som African American fordi det er politisk ukorrekt å skrive det presise). Forholdtallet her er 79.8 / 12.8 = 6.2 og en må dele dette på 2.7 for å få hvor stor overrepresentasjon det er blant personer med afrikansk rasemessig opphav i forhold til hvite. Dette tallet blir nøyaktig 2.3. Dette kan ikke forklares ut fra dårlig økonomi fordi det ikke gir økonomisk vinning med denne typen kriminalitet. Det kan derfor forklares ut fra at det er 2.5 ganger flere psykopater blant personer med afrikansk rasemessig opphav enn hvite

For ran som gir økonomisk vinning er overrepresentasjonen blant personer med afrikansk rasemessig opphav ca. 600% høyere enn hvite, der lav IQ øker sannsynligheten for vinningskriminalitet ca. 2.4 ganger for alle raser ifølge The Bell CurveIQ for personer med afrikansk rasemessig opphav er i snitt ca. 85 mot hvites 100. Regnestykket blir derfor 2.4*2.5 = 6 som gir 600% overrepresentasjon. 

Tabell 42 viser hvem som er overgriper og offer for voldtekt basert på rase. Det var 194270 hvite ofre utført av 50.6% hvite og 16.7% personer med afrikansk rasemessig opphav. Av svarte ofre var tallet 17920 utført av 0% hvite (ikke en eneste) og 43% svarte. Dette beviser at hvit hudfarge oppfattes som langt mer attraktiv enn svart hinsides enhver statistisk tvil. Dette kan også verifiseres med dukketester der unge personer med afrikansk rasemessig opphav under 12 år får valget mellom mørk dukke og hvit dukke. Nesten alle velger hvit dukke og spør en hvorfor de gjør det er det fordi de synes den er penere. Slike tester utløser som regel angst hos den som er hjernevasket til å tro at hvitt ikke normalt oppfattes som penere enn svart. En svart kvinne i Norge vil aldri bli i nærheten som populær som en blondine i Afrika eller Spania for den saks skyld. De som voldtar velger de peneste jentene de har tilgang til, og det er hvite kvinner i et land med mange hvite mennesker. Psykopater som er fremmedkulturelle vil derfor først og fremst angripe hvite kvinner i de land de innvandrer til og dette er svært viktig faktor i en debatt om psykopati i forhold til innvandring. 

For ran med skade var det 57680 hvite ofre utført av 29.1% hvite og 41.5% svarte. Av svarte ofre var 13290 utført av 0% hvite (ikke en eneste) og 100% svarte. Dette kan forklares med at hvite også er langt mer attraktive å rane pga forventning om at de har mer penger. 29.1 / 41.5 = 0,7. Deler en 6.2 på 0.7 så får en hele 8.85 ganger overrepresentasjon svarte så dette bekrefter nok en gang at det må være en genetisk rasemessig komponent som forklarer forskjellen også her.
Ifølge boka "Brain sex" av Anne Moir og David Jessel ble tilfeldige kvinner og menn framlagt en oppgave for å gjette høyden på Torontos CN-tårn. Menns evne til å tenke tredimensjonalt hjelper ikke stort her, fordi bygningen var så langt unna at både kvinner og menn måtte gjette og anta ut fra erfaringer fra hvor høye andre hus er. Menn har ingen spesiell evne eller interesse i forhold til kvinner av å snakke om høyden på bygninger, så en kan ikke uten videre forklare forskjellen på den måten. Forskerne prøvde å måle hvor lett kjønnene lar seg påvirke, og hadde hjelpere som prøvde å påvirke folk uten at de ga noe inntrykk av at de var spesielt kvalifiserte til å kjenne til høyden på bygninger. Testene viste at kvinner mye lettere lot seg påvirke til å endre mening enn menn. Kvinner er altså mer opptatt av flokkens meninger enn selvstendig tenkning, noe som veldig lett kan bekreftes ut fra ideologiske spørreundersøkelser der kvinner søker mer kollektivistiske meninger mens menn søker mer individualistiske. Dette forklarer langt på vei hvorfor kvinner stemmer mer sosialistisk enn menn også. 

Emosjonelt genetisk nivå kan forklare både ulikheter mellom kjønn og graden av psykopati innenfor hvert kjønn. Det er mao som en forsterker i stereoanlegget som kan genetisk skrus opp eller ned. Dersom den står på lavt forsvinner de små nyansene og personen blir lett en psykopat. Dersom den står på veldig høyt blir følelsene så dominerende at å tenke uavhengig av følelser blir vanskelig og interesser som krever noe følelsesløshet blir derfor frustrerende snarere enn spennende. Gener har åpenbart mest å si for menneskets adferd når det gjelder ting som er relatert til emosjoners styrke. Selv om en ikke har full innsikt i menneskets hjerne og hvordan det fungerer betyr det ikke at statistikk og logikk skal forkastes av den grunn. Så langt har en altså funnet at testosteron og koblingen mellom ulike hjernedeler (i sammenheng med psykopati) er avgjørende for hvor mye emosjoner en person føler og dette gir store forskjeller både mellom kjønn og innenfor hvert kjønn og teller langt mer enn miljømessige faktorer (minst 70%).

Coker, A. L., McKeown, R. E., Sanderson, M., Davis, K. E., Valois, R. F., & Huebner, E. S. (2000). Severe dating violence and quality of life among South Carolina high school students. American Journal of Preventive Medicine, 19, (4), 220-227. (A stratified sample of 5414 <2836 female, 2578 male> public high school students grades 9 through 12 responded to the South Carolina Youth Risk Behavior Survey in 1997. Severe physical dating violence was assessed by responses to the question of how many times during the past 12 months were you physically beaten up by the person you date or go out with? And how many times during the past 12 months did you beat up the person you date or go out with? Results reveal that 8.9% of girls reported perpetrating violence compared to 6.1% of boys. In terms of victimization, 9.7% of girls reported being victims compared to 5.3% of boys.) 

9.7/5.3 gir forholdstall på 1.8 ganger flere kvinner som rapporterer å være offer for en voldelig partner enn motsatt, noe som sannsynligjør at det er 1.8 ganger flere psykopater blant menn enn kvinner. Det er imidlertidig merkelig at flere kvinner enn menn i samme undersøkelse rapporterte å være voldelig mot sin partner, noe som tyder på at kvinner lettere forstår eller husker de er voldelige. Forklaringen på det kan muligens henge sammen med at alkohol er en viktig årsak til vold og flere menn enn kvinner misbruker alkohol og dermed kanskje glemmer hva de gjør i fylla mot sin partner. Kvinner sosialiseres mye lettere enn menn, ikke bare fordi de ofte har barn å passe på men også fordi de oftere enn menn faktisk har en partner. Dette skyldes også genetiske faktorer siden det fødes 4% flere gutter enn jenter og det faktisk er kvinner som blir gravide. Ensomheten yngre menn og ikke kvinner opplever medfører at de lettere rektureres til miljøer som bruker mye dop og det dannes en drikkekultur der menn skal drikke mest mulig for å slukke "sorgene" som skyldes disse genetisk gitte forskjeller mellom kjønnene. Rekrutering til skadelig kriminalitet øker også drastisk når en kombinerer slike negative dopmiljøer med 1.8 ganger flere psykopater blant menn. Større genetisk styrt muskelmasse gjør det også langt mindre risikofyllt å utøve volds eller vinningskriminalitet siden en kan forvente å bli banket opp om en skader andre mennesker direkte. 

Årsaken til psykopati 
Fornuften er den egenskapen som gjør en i stand til å tenke logisk, og brukes først og fremst til å identifisere ting (finne ut hva ting er), og integrere (sette sammen) dette med annen kunnskap uten at det blir selvmotsigende. Psykopaten mangler fornuften fullstendig og dette er verifisert av radikal.net på logikktesten som er prestentert i epistemologi artikkelen i denne filosofi. De som var i gruppen over 90% psykopat scoret mye dårligere på logikktesten enn de som var under 90% psykopat. For de under 90% var det jevnt omtrent samme score uansett gruppeinndeling. Psykopatene markerte seg altså som særdeles dårlige tenkere. Blant mannlige psykopater var resultatet for hver eneste en 0 poeng i logikktesten. Det var ikke nok kvinner som svarte her til å gi noe sikkert resultat men forskjellen mellom menn og kvinner i denne testen er svært liten så en kan anta at regne med at psykopate kvinner også scorer veldig dårlig på slike logikktester. Den samme gruppen mannelige psykopater men ikke kvinnelige hadde i gjennomsnitt hele 8 seksualpartnere fra de var 13-17 år gamle, og dette er over 5 ganger høyere enn alle de andre gruppene. Dette forklarer hvordan psykopaten har klart å spre genene sine historisk - unge kvinner har veldig lett for å gi etter for en psykopat og ha sex med denne. For personer i aldersgruppen over 18 år var det ingen statistisk forskjell lengre for antall partnere, noe som tyder på at eldre kvinner er mer skeptiske til psykopatene enn de yngre (antakelig pga. dårlig erfaring). Men dette burde være en advarsel til alle kvinner som sjekkes opp for sex av tenåringsgutter - sjansen for at det er en psykopat er overveldende stor. Unge kvinner som blir gravide vil derfor med stor sannsynlighet få en unge som har samme defekte gener som psykopatene, og må derfor være ekstra forsiktige med hvem de velger som partner. 

Kombinerer en lite/ingen fornuft med lav medfølelse og sannsynligvis også lav grad av alle følelser (her emosjoner), får en oppskriften på en psykopat. Høyt aggresjonsnivå øker tilsvarende hvor mye psykopatien praktiseres og dette vil derfor variere med både alder, hormoner, gener, miljø (kultur, oppvekst, økonomisk status) som i stor grad påvirker hvor mye en person velger å fokusere på om noe skader andre. Psykopaten mangler ikke evne til empati dersom de velger å bry seg selv om hjernen skaper mindre grad av emosjoner enn andre av genetiske årsaker. Det er enklest å forestille seg at menneskehjernen gradvis har utviklet seg til å ta imot signaler fra menneskets bevissthet og skape kjemiske reaksjoner i kroppen for å forsterke disse signalene titalls ganger. Dyr er styrt av instinkter og derfor har aldri hatt behov for denne funksjonalitet. Det var også mindre behov for dette blant urmennesket fordi fravær av medfølelse gjorde det lettere å jakte på byttedyr og fravær av leder (anarki) og spesielle sprituelle ritualer forhindret psykopati å utvikle seg like lett som i moderne samfunn uten dette. Følelser som frykt og sorg forutsetter også i mange situasjoner at en person har fornuft fordi personen må da først tenke gjennom konsekvensene av sine handlinger på lang sikt og situasjonen både til seg selv og andre. Kontroll over aggresjon krever også fornuft. Denne vitenskapelige undersøkelse beviste for første gang at psykopaten faktisk kunne føle frykt selv om det er vanskelig å avgjøre hvor mye frykt på grunnlag av en slik test. Testen var enkelt satt opp slik at psykopaten fikk et elektrisk støt tilfeldige ganger etter en gitt farge på ord på en skjerm. Psykopaten viste redsel som alle andre når det var lett å forstå at det kunne komme et støt. Men når psykopaten ble bedt om å avgjøre om ordene var skrevet med store eller små bokstaver klarte ikke psykopaten lenger å tolke fargesignalene for støt og ble ikke redd mer mens normale mennesker fortsatt ble like redde. Psykopatens fryktreaksjon i hjernen deaktiveres altså fullstendig når hjernen er opptatt med noe annet, noe som er en enorm fordel i situasjoner der en angriper eller blir angrepet ute i naturen av andre mennesker eller ville dyr. En slik automatisk deaktivering av frykt er derimot katastrofalt i et moderne samfunn der frykt er viktig for å være oppmerksom på farer både for en selv og andre som kan komme på senere tidspunkt det være seg timer eller år. En slik test avslører faktisk disse farlige avvikende genene men det er dermed ikke sikkert at personen er psykopat av den grunn siden alle mennesker har fri vilje og med en god porsjon fornuft kan velge å ikke bli psykopat. Dessverre er fornuftnivået hos de aller fleste mennesker så dårlig at de i praksis velger å bli psykopater med en slik hjerne. Det dårlige fornuftnivået bekreftes av antall normale mennesker som støtter opp om psykopatene selv i et demokrati. 

De som har fornuftig tenkeevne er immune mot psykopati. Siden psykopatene er overfladiske uten tenkeevne og mener det er rett å ofre andre for seg selv mangler de derfor også empati som forutsetter at en velger å tenke over andres situasjon, noe som er meingsløst om en synes det er greit å skade andre og samtidig har liten fornuft og tenkeevne. En psykopat skiller ikke vanlig ord fra ord relatert til skade på andre mennesker noe hjernescanning til psykopater bekrefter

De mest sentrale kjennetegn i psykopatisk manipulering 
Det er ingen teori i hele verden psykopater er mer redd for enn logisk filosofi. Dette fordi hele deres system for å manipulere er rendyrket antifornuftig filosofi, og sannheten er at filosofi er nøkkelen til praktisk talt all makt. Derfor passer psykopater på at ingen utdannelsesinstitusjoner noen gang lærer bort filosofi som faktisk forteller noe om virkeligheten som kan brukes mot dem. Aksistensialismen er den første filosofi i verdenshistorien som avslører samtlige av psykopatens metoder for å manipulere. Psykopatens manipulering bygger på ulike grener i filosofien, og hver gren har sine egne teknikker for å hjernevaske praktisk talt alle til en slik grad at de settes totalt ut av spill til å tenke selv:

Psykopatens epistemologi

 • Påskuddet


Psykopaten skjuler ofte sitt uetiske mål ved å argumentere for noe annet enn det virkelige formålet dersom dette andre gjør at psykopaten oppnår det samme målet men på en tildekket måte. Psykopaten vet at de fleste har tillitt til psykopaten og tror på det de sier. En klassiker er mannen som sier han elsker jenta og kanskje tilogmed at han vil gifte seg med henne, men han er egentlig bare ute etter en omgang i høyet. Denne manipuleringsmetode ble ofte brukt i hekseprosessene i middelalderen der påskuddet for å utrydde politiske motstandere eller ulydige kvinner var å hevde de var besatt av djevelen. I nyere tid har det vært vanlig å erstatte ordet heks med sinnssyk og manipulere på samme måte. Metoden brukes svært ofte i politikk der en f.eks. vil dekke over religiøse motiver bak f.eks. forbud mot prostitusjon ved å dikte opp en både hysterisk overdrevet og irrelevant fantasihistorie om menneskehandel for å innføre forbud. Legemiddelindustri som har fått politisk makt (kjøpt opp politikere) kan hevde at konkurerende naturmedisin er mye mer skadelig enn det er (f.eks. cannabis har blitt utsatt for slike løgner over hele planeten). Narkokrigen mot f.eks. marihuana startet i USA med at eiere av enkelte aviser skapte løgnhistorier om dette stoffet fordi hamp kunne brukes som alternativ til papir og disse avisene hadde store eiendeler i papirindustrien. De ønsket derfor ikke konkurranse fra hampproduksjon og derfor gjorde alt de kunne for å lyve om hvor farlig cannabisplanten var som brukes til hampproduksjon. Andre svært mye brukte påskudd er å argumentere for å bevare all dyrket mark og skog rundt byene av miljøhensyn mens det virkelige skjulte argumentet er å forby boligbygging slik at boligprisene øker og de som sitter med makta og deres stemmekveg tjener på andres fattigdom da de må betale skyhøye husleier. Bruken av påskudd avsløres ved at påskuddet praktisk talt alltid er hystrisk overdrevet ved bruk av manipulasjonsteknikken stormen og/eller totalt irrelevant for saken.

 • Massepsykosen


Psykose er ingen sykdom. Dette er det psykopater som har funnet på for å beskytte massepsykosene mot å bli avslørt for hva de egentlig er. Psykose er intet annet enn å mene at det er rett å forkaste fakta/sannheten med vilje. Psykopater er til de grader psykotiske etter denne definisjonen at de totalt mangler evnen til å rette opp egne feil, og de konstruerer sin egen ikke-eksisterende "virkelighet", som de overhode ikke er villig til å argumentere rasjonelt for. I beste fall vil psykopaten spørre etter 100% sikre beviser for at de tar feil, og om en klarer dette vil de forlange 100% sikre beviser for at det ikke er feil i de sikre bevisene osv... Ingen beviser er gode nok for psykopaten, noe som viser at de ikke bryr seg om beviser i det hele tatt. Selv har de bare ubegrunnete påstander å bygge sine egne utsagn på som de tilfeldigvis har kopiert fra utdannelse, bøker eller blader uten at de forstår grunnlaget for dem. I verste fall gjør kritikk psykopaten aggressiv og går med en gang i forsvarsposisjon med alt fra å legge skylden på andre, ro seg vekk fra saken med bortforklaringer til det mer ekstreme å prøve å forhindre ytringsfriheten med trusler om vold. Bruk av vold for å motsi andres argumenter er å skrive under på at en tar feil og er alt for psykisk svak til å rette opp feilene sine. Isteden forvarer en sine egen psykoser med kroppen sin, for disse kan bare forsvares med følelser fordi de er bygget på følelser og ikke fornuften.

Å tenke logisk er det motsatte av å være psykotisk, og lite med IQ tester å gjøre da disse ikke konfronterer en person med sine følelser. Det er først når følelsene kommer i konflikt med fornuften at en oppdager om noen kan tenke logisk eller ikke. En dyktig matematiker kan f.eks. la seg styre 100% av følelser når noen påpeker feil i matematikken hans og benekte at det er noen feil der om hans psykose sier at matematikken er korrekt. Det spiller ingen rolle hvor mange beviser en kommer med om følelsene strider imot.

Hvis psykose betød en form for sykdom ville nesten alle mennesker vært syke, fordi massepsykoser er normaltilstanden til mennesket i form av f.eks. religioner eller andre former for kollektivisme. Årsaken til at de fleste verken oppdager at de selv eller psykopatene er psykotiske er at det er to ulike hovedtyper psykoser, hvor bare den ene typen er lett å oppdage for de fleste. Den ene er den avvikende psykose som strider mot de fleste sine oppfatninger, og som kan gjøre at en person ikke fungerer sosialt sammen med andre og bli syk av det. Årsaken er her altså ikke sykdom, men konsekvensen kan bli det. Den andre formen for psykose er massepsykoser, og det er disse psykoser som normalt er sterke hos psykopaten. Siden det er normalt å være massepsykotisk vil  ikke det store flertallet oppfatte seg selv som psykotiske, og derfor heller ikke oppdage psykopatens psykoser. Flertallet oppfatter snarere massepsykosene som sunnhetstegn.

Det er psykopatene som lager massepsykosene, og de bruker dem bare når det er til egen fordel. Dette betyr at de kan skifte å være tilhenger av en massepsykose til en annen som motsier den første på minuttet, i motsetning til flertallet som stabilt er tilhenger av noenlunde de samme hele livet. Selv om de prøver å skjule det, bærer de altså i virkeligheten det totale fravær av faste prinsipper. Psykose her anvendes altså som å forkaste fakta med vilje, og ingen sykdom. 
 

 • Tåkespråket


For å manipulere andres følelser og for å bryte ned deres evne til å tenke logisk slik at psykosen kan innføres, benytter psykopatene et  tåkete språk med å bruke noe i filosofien som kalles for nominalisme (også kalt "floating abstractions" på engelsk). Nominalisme er en teori om at en definerer ord tilfeldig slik at de kan endre eller få nye meninger når som helst, og det som kjennetegner bruk av nominalismen i praksis er ord uten mening eller med så mange meninger at de allikevel blir meningsløst. Denne teorien brukes så for å konstruere et tåkespråk. Dette tåkespråket lærer de så opp hele befolkningen til å bruke. Et slikt system mangler totalt sammenheng og hierarkisk oppbygning, og er derfor fragmentert i et eneste kaos av følelser og selvmotsigelser. For å gi et eksempel: Om en vil manipulere andre til å omtale ondskap som rettferdighet, så unngår en å lage en klar definisjon på rettferdighet, men bare gir en rekke eksempler på hva en mener rettferdighet er. Først opplæres alle til at rettferdighet er noe positivt når de hører om forbrytere som blir tatt for dine grusomme ugjerninger, at de får mer penger når de fortjener det osv... Faktisk er det ikke engang behov for å assosiere rettferdighet med noe som faktisk er rettferdig. Det holder å bruke de samme skitne metoder som reklame og politisk propaganda bruker når en f.eks. plasserer en fin dame oppå en bil for å få folk til å assosiere bilen med noe positivt og derfor lar følelsene flyte over på bilen. Når folk ikke har begreper om hva ting faktisk er, men alt flyter rundt i et kaos som det gjør når en anvender tåkespråk, så kan en altså med slik propaganda som reklamen anvender også bruke dette politisk til å feste hvilken som helst positiv eller negativ følelse på hvilken som helst ting.

Etter at positive følelser har festet seg solid til ordet "rettferdighet" som brukt i dette eksempelet, begynner en å bruke ordet rettferdighet om helt nye begreper som likhet, kampen mot narkotika og porno... og det tar ikke så lang tid før rettferdighet blir brukt om å sensurere alle meninger som ikke passer psykopatene. Dermed har ondskap blitt rettferdighet i folk sin bevissthet, og de er ute av stand til å oppdage feilen fordi de totalt mangler begreper for hva rettferdighet er for noe. Å definere ord er den største trussel en kan gjøre mot psykopatene, for når en har laget et solid system av begreper og dermed et klart og entydig språk kan folk nemlig tenke litt selv. Når folk ikke klarer å sette sammen ordene til et logisk system klarer de heller ikke å sette sammen tankene til et sådan. Fordi evnen til å tenke er totalt satt ut av spill på denne måten kjenner ikke massepsykosen noen som helst grenser av hvor langt de kan fjerne seg fra virkeligheten. Psykopatene er klar over faren med klar tale, og derfor anklager andre som vet hva de snakker om og definerer ordene entydig til å "ikke forstå noe som helst" og endog være sinnssyke. Sannheten er at det er psykopaten selv om ikke forstår noe som helst av sitt eget tåkespråk, og det gjør heller ikke det store flertallet. Lærdommen er: One defininition each day keeps the evil away.

Psykopatens metafysikk

 • Viljedeterminismen


Bevissthet er definert her som alt en oppfatter som følelser, sanser, drømmer og forestillinger. Sjelen er den enhet som i et menneske som har bevissthet og personlighet. Viljedeterminismen er teorien om at viljen kan bli påvirket og styrt uavhengig av bevisste valg slik at en ikke kan velge å ikke la seg styre av en påvirkning, og derfor er en selvmotsigelse fordi vilje nettopp er definert som egenskap for bevisste valg.Teorien avviser derfor egentlig at vilje eksisterer og et menneske blir i praksis redusert til en bevisstløs maskin som er direkte styrt av f.eks. kjemiske stoffer i kroppen, hva andre mennesker sier, onde ånder eller gode ånder, sykdommer eller ens følelser. Dette passer ideologier som sosialismen perfekt da mennesket reduseres til et lite tannhjul i et stort maskineri som selvfølgelig styres av psykopater. Viljedeterminismen er verdens farligste hersketeknikk, for med den kan en konstruere årsak og virkning som det passer en.

Når en stiller seg spørsmålet om mennesket har fri vilje kan dette bety en rekke ulike ting som frihet fra tvang (har med etikk å gjøre), frihet fra årsaker (en er determinert av tilfeldigheter og ikke bevisste valg), eller frihet fra determinering som betyr ens valg er bevisste og dermed styrt av viljen, hvor sistnevnte er det eneste som motsier viljedeterminismen.

Psykopaten hjernevasker befolkningen til å tro på viljedeterminismen, slik at en kan tillegge hvem som helst ansvar for å ha viljedeterminert andre til å mene eller gjøre handlinger. På denne måte kan en sensurere nesten hva det skal være, og dette er viktig for psykopaten for å beskytte massepsykosene mot sannheten. Hvis noen skriver rasistiske tekster, kan en hevde de påvirker andre til å bli rasister. Hvis en viser fram reklame for tobakk og alkohol så hevder en at en påvirker andre til å bruke dette. Hvis har tegninger av barneporno så blir en beskyldt for å påvirke andre til å forgripe seg på barn. Hvis en sier at staten må vekk, så blir en beskyldt for å påvirke andre til å begå statskupp. Hvis en går over på rødt lys kan en bli beskyldt for å påvirke andre til å gjøre det samme og endog bli beskyldt for å ha drept dem om de blir overkjørt av en bil på den måten. Hvis en går med for lite klær på seg kan en bli beskyldt for å påvirke andre til å gjøre det samme, og dermed får skylda for at andre blir syke. Hvis en løper for fort på glatt is, kan en bli beskyldt for å påvirke andre til å gjøre det samme. Om noen da detter og slår seg ihjel kan en da sperres inne for delaktighet i drap. I alle disse tilfeller tar en for gitt at påvirkninger determinerer, og ikke bare er informasjon en kan tolke på ulike måter og selv gjøre seg opp en mening om hva som er riktig eller uriktig. Det er nesten ingen mennesker som i dag forstår at påvirkninger aldri er determinerende, fordi de er tilhenger av viljedeterminismen – psykopatens viktigste hersketeknikk.

Psykopatens etikk

 • Dobbeltansiktet


Psykopaten har både dobbel og multippel moral og levesett. Dette følger av at en mener det er rett å ofre andre for seg selv, og da må en ha flere moraler; tilsynelatende moraler som en velger ut fra situasjonen for å for å få makt, og en virkelig skjult ond moral som er psykopati. Det store humørsvingninger mellom snill og slem er resultat av dette. For å skjule sine virkelige hensikter må psykopaten ljuge i en ekstrem grad. Merk at en løgn er å si noe en vet er galt. Dette gjelder også indirekte løgner, som å ta ting ut av sin sammenheng med motivet at det skal tolkes feil, så en kan indirekte ljuge om andre uten at det er lett å ta en for det. Det er således i mange tilfeller ikke hva som en psykopat skriver som er direkte galt, men hva denne ikke skriver. En annen type løgn er å presentere masse fakta, og så lure inn små fragmenter av løgner slik at de ikke oppdages. Selv om psykopaten ikke forstår sine egne psykoser, så forstår dem når de ljuger. Og de forstår at de vil ofre andre for seg selv, men de må ljuge om at det er riktig å ofre seg selv for andre fordi sannheten kan de jo ikke fortelle. Typiske eksempler på psykopate løgner er den kollektive feminismens fremstilling av kvinnen som offer for mannens ugjerninger i utallige tilfeller hvor det motsatte ofte er tilfelle.

 • Altruismen


Selv om psykopaten mener at det er rett å ofre andre for seg selv, manipulerer de alltid med den rake motsetning  - å hevde det er rett å ofre seg selv for andre. Hvis mennesket tror det er viljedeterminert som en maskin kan en konstruere hvilken som helst løgn om hva mennesker er og bør gjøre. Psykopaten forkaster det faktum at alle mennesker lever først og fremst for å bli lykkelige selv, for å bytte dette faktum ut med det denne ønsker mennesket skal gjøre som naturligvis da i etisk sammenheng blir å ofre seg selv for andre som en lydig slave. Hvis et menneske i en eneste situasjon gjorde noe som denne ikke trodde ville føre til mer lykke for seg selv, ville handlingen ikke hatt noen årsak i personens egen vilje men styrt av tilfeldige påvirkninger fra andre (viljedeterminisme). At noen mener det er rett å ofre seg selv for andre, betyr ikke at de klarer å leve opp til dette i praksis en eneste gang da det er teoretisk umulig. Å prøve å leve opp til det umulige gir en dårlig samvittighet og derfor blir enda lettere å manipulere til å gjøre som psykopatene sier. Altruismen virker ikke slik at folk ofrer seg for andre selv om de tror dette, men at fornuften kobles totalt ut slik at de ikke tenker over om det de gjør faktisk er til deres egen fordel eller ikke på lang sikt. Den gevinsten manipulerte mennesker får er en kortvarig følelsesmessig impuls som de har fått etter massiv hjernevasking, og det er denne følelsen som avgjør deres handling. Hvis de får en positiv impuls av å gå mot stupet, så gjør de det. Hvis de får en negativ impuls av at noen snakker stygt om psykopater (noe som er vanlig i dag), så unngår de å gjøre dette. Konsekvensen av slik manipulert impulsivitet er at de ikke handler til egen langsiktige fordel, men til psykopatens fordel. Og hele tiden lever de i en tro at de gjør det rette. Det etiske systemet altruisme som nesten alle mennesker mener er rett fordi det sier en skal ofre seg selv for andre, er i virkeligheten den største og farligste moralske felle som mennesket har skapt. Tilsynelatende kan det virke som godhet at et menneske vil ofre seg selv for andre med positive gjerninger, og psykopatene er ivrig til å fremstille det å ofre seg for mennesker i nød og elendighet. Dette er forsiden av medaljen for å få folk til å tro at altruisme er bare godhet. Baksiden derimot er så skremmende og grotesk at knapt et eneste menneske klarer å tenke en eneste tanke om dette uten at de forkaster det faktum med viten og vilje at altruismen ikke setter noen som helst grense for hva en skal ofre seg for. Dermed ender det praktisk talt alltid med at en mener det er rett å ofre seg for psykopater, og det er jo nettopp det psykopatene ønsker. På denne måten får psykopatene altruister til å begå all verdens onde handlinger for seg i den tro om at de gjør noe godt for andre! Etterhvert forsvinner meningen med det som virkelig er gode handlinger fordi det blir meningsløst å tilføre andre mennesker lykke og likeså meningsløst å hindre ulykke om mennesket er redusert til noe som ikke trenger noen egen lykke men bare skal leve for andres. Det er ingen verdens grunn til å hjelpe en gitt person om denne personens viktigste mål med livet er å ofre seg for andre, for da kan en jo hjelpe disse direkte isteden. Men om disse også er altruister og hovedsakelig lever for noen andres skyld kan en ignorere disse også osv... På denne måten blir alle gode handlinger redusert til noe meningsløst, og onde handlinger det eneste som gjenstår. Psykopati er som hånden i hansken altruisme og styrer altruistene etter eget forgodtbefinnende.Psykopatens samfunnssystem

 • Kollektivismen


Kollektivisme er et samfunnssystem som bygger på altruismens som etikk der mennesker tvinges med fysisk makt til å ofre seg for andre om de ikke vil det frivillig. På samme måte som i etikken har en to sider av en sak. Som en mafia lokker en til seg tilhengere med å gi bort tyvegods som er stjålet med å bruke fine ord som miljøavgift, luksusavgift osv... Siden menneskene allerede er manipulert til å være altruister tar dem det for gitt at noen skal ofres for andre, og da stiller en aldri spørsmål ved moralen i legaliserte statlige plyndretokter som langt overgår det som trengs for å beskytte et samfunn mot ulike former for tvang. At både enkeltindivider og hele samfunnet på sikt tar ekstrem skade av dette holder skjult. For å forhindre sannheten om den negative siden å komme fram erklærer psykopaten så sant denne har makt til det fullstendig politisk sensur av alle meninger som er trussel mot psykopatien, samt tar kontroll over massemedier og skoler slik at løgnpropagandaen kan flyte fritt. Her presenteres endeløse rekker med politiske løgner som løfter en ikke holder, dommedagsprofetier og andre falske profetier og skrekkpropaganda. Det er ulike kollektivistiske samfunnssystemer som tjener psykopatene, og alle er diktatoriske med påskudd om at dette er til "fellesskapets beste". Alt fra fåtallstyranni med keiser eller konge som bestemmer alt, til diktaturdemokrati der flertallet får fritt spillerom til å velge tyranner til å lede dem og gjøre hva de vil - er de alternativer folket blir presentert for. Det som holder skjult er enhver styreform der mennesket bestemmer over seg selv.

 • Flokken


Psykopaten anvender alle mot en prinsippet. Dette prinsippet anvendes med at en later som eller prøver å få massen som lydig gjør som lederen sier å gå mot en person eller gruppe, og meget viktig trekk for psykopaten i det spillet av makt som utøves. Derfor påpeker psykopatene hele tiden at "alle er imot deg, ingen er enige med deg", selv om dette ikke er sant. Det typiske en psykopat sier når noen sier at han/hun er en psykopat, er å dikte opp løgnen om at ”du kaller jo alle psykopater”. Selv om en mot alle prinsippet anvendes av psykopater er dette ikke en manipulasjonsteknikk, og derfor ikke relevant i denne sammenheng.Psykopatens psykologi

 • Sinnssykdommen


Dette er det mest åpenbare kjennetegn for en psykopat, og brukes praktisk talt bare av slike i følgende situasjoner: 
Angrep:  Sykeligjøring av andre pga. deres seriøse filosofiske og ideologiske meninger, for å få folk til å tro denne er mentalt lidende. Det er utelukkende viljedeterministiske teorier som hevder at noen er sinnssyke pga. deres meninger og/eller handlinger. Dette for å skremme andre unna personen, for å få andre til å se ned på personen (latterliggjøre) eller få personen fengslet i psykiatriske klinikker. Den siste metoden ble ofte brukt under Stalin regimet i tidligere Sovjetunionen mot politisk motstandere. Norge er det eneste land i verden der en i likhet med Stalin regimet bruker diagnosen "kverulant-paranoia", som i virkeligheten brukes om de som anklager andre for å være psykopater og misbruke makt. Dette er den moderne versjonen av "besatt av djevelen", som i sin tid førte til hekseprosessene. Det faktum at psykopaten mener at "sinnssyke" har ansvar for sine handlinger viser at de selv ikke tror på denne tøvet. Derimot kan en ta dem på ordet og fraskrive seg selv ethvert ansvar for hva en gjør mot en psykopat. Rettsvesenet burde også ta hensyn til dette slik at psykopaten ikke kan gå til sak mot noen denne har anklaget for å være sinnssyk.

Forsvar: Sykeligjøring av de en vil frata ansvar for sine handlinger. F.eks. om psykopater blir tatt for å ha voldtatt noen så sier de bare at de var sinnssyke og må slippes fri.

 • Stormen


Psykopaten anvender prinsippet om å piske stormen i vannglasset. Dette prinsippet fungerer slik at en dramatiserer en bagatell til det vanvittige, med å innføre flere faser der en pisker opp dramatiseringen gradvis. Dette for å manipulere andre til å tro at personen er ond og/eller for å gi personen dårlig samvittighet (mennesker med dårlig samvittighet er ekstremt lette å manipulere), og ta vekk oppmerksomheten fra sin egen ondskap som en bagatelliserer. Massepsykosenes heksejakt er en massiv manifestasjon av dette prinsippet der psykopaten lett kan få eliminert sine motstandere med å anklage dem for alt mulig som ikke er sant, og endog få dem henrettet pga. dette som psykopatene selv vet er løgn. I en heksejakt bryr ikke flertallet seg om fakta i det hele tatt, fordi de er så følelsesmessig opphisset av psykopatene som har manipulert dem til dette. 
 

 • Selvtillitten


For å bryte ned andres selvtilitt slik at de ikke stoler på seg selv men bare psykopaten, så påpeker psykopaten hele tidens andres svakheter (samt anvender stormen på disse) og negative sider og ikke de positive. Psykopaten gir derfor et ekstremt skjevt bilde av andre mennesker. Moralsk sett fører dette også til at andre går rundt med kontinuerlig dårlig samvittighet for alle de feil psykopaten påpeker, og mennesker med dårlig samvittighet er lette å manipulere til å gjøre som en vil. 
 

 • Offerrollen


Bedriver det perfekte skuespill av falske gråtescener (krokodilletårer) for å få ufortjent medlidenhet, spesielt i forbindelse med tilfeller der psykopaten har blitt avslørt for sine onde handlinger. Kvinnelige psykopater anvender ofte feminismens offerrolle (Ref: Den feministiske massepsykose). Den ekstremt overdrevne trangen til selvmedlidenhet gjør at de ikke godtar at andre skal få lov til å synes synd på seg selv. Et typisk tegn på at en har med en psykopat å gjøre er når denne håner andres negative uttalelser om egen livssituasjon som patetisk, selv om det her ikke er snakk om overdreven selvmedlidenhet i det hele tatt. 
 

 • Spliden


For å få makt over andre må en gjøre dem så svake som mulig med splitt og hersk prinsippet. Psykopaten angriper først og fremst de svakeste. Derfor er mest mulig splid (uvennskap) mellom mennesker en stor fordel for psykopaten, da denne kan presentere seg som "den eneste alle kan stole på". Å baktale andre med løgner om hva de har sagt, kan lett slå splid mellom mennesker. I politiske sammenheng kan psykopater uti seg for sine fiender og argumenter for en sak på en måte som vekker avsky (i ekstreme tilfeller kan det være soldater som kler seg ut som fienden og slakter uskyldige med massemedier tilstede).


Kjennetegn psykopaten har utover selve teknikkene for å manipulere 
Selv om de filosofiske manipulasjonsteknikker er totalt ukjent i fagmiljøene, har vitenskapen kommet langt for å kartlegge en rekke egenskaper til psykopater og tallrike teorier om årsaken til dette. Selv om det er store uenigheter om årsakene er de åpenbare kjennetegn så opplagte at uenigheten her er relativt liten. I denne artikkelen blir de kjente kjennetegnene forklart ut fra psykopatens etikk:

Kald likegyldighet for andres følelser. Manglende dybde av følelser for andre. Hensynsløs likegyldighet for sin egen eller andres sikkerhet. Dette følger av at en mener det er rett å ofre andre for seg selv, og da spiller det ingen rolle hvordan disse oppfatter ting. En bryr seg rett og slett ikke om andres følelser annet enn når en skal manipulere dem.

Uansvarlighet med å fraskrive seg ansvaret for egne handlinger som skader andre. Manglende hensyn til moral, lover, regler og forpliktelser på en måte som skader andre. Dette følger av at en mener det er rett å ofre andre for seg selv. Det er bare endel av psykopatene som er kriminelle. For å få makt i samfunnet er utdannelse ofte viktig komponent, men de som kommer i konflikt med loven og derfor blir framtredende som psykopater vil de fleste naturligvis oppdage lettere enn andre. Psykopati blant f.eks. leger er mer vanlig enn ellers i samfunnet pga. den makt de er gitt av staten.

Gjentatt svikt i å overholde økonomiske forpliktelser. Dette følger av at en mener det er rett å ofre andre for seg selv, og da gidder en ikke holde avtaler selv om en er frisk nok til å gjøre det.

Manglende evne til langvarige forhold, men uten vansker med etablering av nye forhold. Tendens til promiskuøs seksuell atferd (vil ha f.eks. mange seksualpartnere). Hyppige ekteskap/samboerforhold. Dette følger av at en mener det er rett å ofre andre for seg selv, og derfor bare vil ha men aldri gi. Dette fungerer dårlig i et forhold. For en mann: Ingen vansker med å skaffe et nytt forhold fordi kvinner sjelden kan tenke logisk og blir derfor totalt blir hjernevasket til å falle for psykopatenes meget følsomme manipulering. For en kvinne: Det er så få ledige kvinner at mange menn tar det de får i mange tilfeller, så her er det lett uansett om en er psykopat eller ikke. Det er en myte at det er like lett for de fleste menn å skaffe seg en kvinne enn motsatt, ganske enkelt fordi det finnes 4% flere menn enn kvinner under 55 år i Norge (ref: Statistisk Sentralbyrå).

Anvender personangrep (mot enkeltpersoner) isteden for å angripe meninger til andre. Irritabilitet og aggressivitet som har vist seg ved gjentatte slagsmål eller overfall. Dette følger av at en mener det er rett å ofre andre for seg selv, og at opplæringen i denne etikk som regel også henger sammen med en aggressiv adferd som metode for å leve opp til den jfr. prinsippet om rovdyrejungelen der en må felle byttet til egen fordel uten tanke på andre.

Manglende evne til å føle skyld eller lære av erfaring eller straff . Manglende anger etter skadelige handlinger mot andre (mishandling, tyveri osv.) Evt. unnskyldninger er bare en løgn de ikke mener. Uansvarlig foreldreatferd (kan f.eks. være omsorgssvikt av egne barn). Dette følger av at en mener det er rett å ofre andre for seg selv, for da er det ikke noe som heter ansvar lenger. Ansvar betyr nemlig hva en må gjøre for ikke å skade andre, men psykopaten mener jo det er rett å skade andre.

Markert tendens til å skylde på andre, komme med bortforklaringer av atferd som skaper vansker. Dette følger av at en mener det er rett å ofre andre for seg selv, og da blir alt en gjør riktig og de som sier en imot gjør feil per definisjon.

Impulsivitet, manglende evne til å planlegge fremover. Manglende realistisk langtidsplanlegging. Dette følger av at psykopaten er sterkt psykotisk og derfor svært styrt av følelser.

Glatthet og overfladisk sjarm. Sosial og sjarmerende med falsk (løgnaktig) interesse for nye ting og kan synes imponerende og kunnskapsrik selv om dette ikke er tilfelle. Dette følger av at en bare later som en er interessert i alt nytt, og en har i virkeligheten bare overskriftskunnskap om ting. Putter inn veldig mange sitater fra bøker uten å forstå dem i det hele tatt. I det manipulerende spill må en være overfladisk sosial og sjarmerende for å få makt hos alle flokkdyrene som biter på kroken. Ulv i fåreklær prinsippet. Merk at psykopaten er ikke antisosial mot andre enn de som de ikke har fordel av, og det er en myte at psykopater flest er antisosial mot de fleste. For å få makt må en være sosial til en viss grad.

Overdreven selvsentrert. Storhetsidèer om egen verdi. Det er ikke noe galt å mene en er bedre enn andre, men det er galt å mene en er mer enn en er

Behov for nye impulser. Lett for å kjede seg. Dette gjelder bare den typen psykopater som har behov for dette og måten de løser dette på i forhold til andre mennesker er at de ofrer andre for seg selv. Derfor kommer gjerne slike svært mye fram i søkelyset innen kriminelle miljøer. Men også på den andre siden innen politiet.

Følelse av å ha spesielle rettigheter. Følger av at en mener det er rett å ofre andre for seg selv, for da må en ha makt og kontroll over andre. Spesielle rettigheter følger av etikken (ofre andre for seg selv).

Varselsignaler for offeret 
Offere som har levd sammen med psykopater har vanligvis problemer med å forstå at det er noe galt i forholdet. Dette skyldes den massive hjernevaskingen og manipulasjonen de har blitt utsatt for over lengre tid. Forward S. (Menn som hater kvinner og kvinner som elsker dem,1988) har en liste over spørsmål som er nyttige i denne sammenheng:

Følelse av å bli kontrollert 
Partneren vil ha full oversikt over hva du gjør og hvor du er. Du får ikke lov til noe uten at partneren har godkjent det. Gjør du noe uten å ha tenkt på det og uten å ha bedt om unnskyldning, blir du straffet. Er du redd for å snakke om parforholdet ditt til en god venn/venninne? Får du skyldfølelse eller føler du deg illojal ved tanken?

Ekstrem sjalusi og eiertrang 
Du kan ikke hilse på noen av det annet kjønn før du blir beskyldt for å være innlatende eller flørtende. Blir det helvete hvis du danser med en annen? Blir du forhørt om hvem du snakker med eller sitter i kantina med på jobben?

Stadig nedvurdering 
Partneren din har ingen respekt for meningene dine. Du er bare dum og en dust. Viser du normale følelser, får du høre at du er hysterisk, svak eller sippete. Ingenting at det du kan er noe verd, og partneren sier at han/hun er kjempesnill som holder ut med deg.

Kjefting og trusler 
Får du vondord for bagateller eller for ingenting bare fordi det passer for partneren din? Truer han med å slå deg helseløs eller at han skal fortelle familien hvor håpløs dum du er?

Iskald tilbaketrekning 
Straffer partneren deg med ikke å snakke til deg på noen timer eller dager? Møter han/hun alle dine forsøk på å bryte isen eller bli venner igjen med en mur av taushet? Får du en følelse at du er ”luft” som blir fullstendig oversett og ikke fortjener et ”hei” en gang?

Pinefull utlevering 
Snakker partneren høyt  om dine feil og mangler til andre, blant venner eller i selskapslivet? Anklager partneren deg ute blant andre for å være ”dårlig i senga”? Utleverer partneren personlige ting du har betrodd han/henne?

Forvirring 
Er du forvirret av brå kast i partnerens væremåte – snart snill, snart slem? Blir du usikker på om det er deg eller partneren som starter kranglene? Blir du mer og mer usikker på hva du egentlig duger til? Er du begynt å tvile på ting som du synes var opplagte før?

Du har alltid skylden 
Uansett hva som skjer, gir partneren deg alltid skylden. Partneren gjør aldri feil, innrømmer ingenting, og utrykker aldri anger for noe.

Redsel for reaksjoner 
Er du redd for partnerens  reaksjoner? Tør du ikke spontant si meningene dine? Tenker du nøye igjennom at det du vil si, kommer til å provosere partneren din? Følger du partnerens ord og miner vaktsomt for å se om du faller i unåde eller utløser en eksplosjon?

Statistikk for antall psykopater og altruister 
Denne undersøkelsen er gjort av radikal.net og viser at for andelen personer med mer enn 50% psykopati er det 1.8 ganger flere menn enn kvinner. Dette er basert på 354 menn og 108 kvinner i aldersgruppen ca. 16-30 år i et datamiljø som ikke kan sies å ha stort annen fordeling av psykopati eller altruisme enn samfunnet ellers. Hver enkelt skulle sette et tall i prosent hvor mye de var enig i at det var rett å ofre seg selv for andre, og andre for seg selv (selv om dette skadet disse) der selvforsvar ikke var medregnet. 
 

Altruisme Menn Kvinner
0 5.9% 9.9%
1-10 1.7% 0.0%
10-20 0.8% 0.0%
20-30 8.6% 8.9%
30-40 1.7% 1.0%
40-50 25.4% 28.7%
50-60 4.6% 4.0%
60-70 4.3% 1.9%
70-80 16.5% 18.8%
80-90 4.3% 4.0%
90-100 20.5% 15.8%


 

Psykopati Menn Kvinner
0 49.2% 66.7%
1-10 8.3% 4.0%
10-20 4.6% 1.9%
20-30 12.2% 8.9%
30-40 1.7% 0.0%
40-50 14.9% 11.9%
50-60 0.8% 0.0%
60-70 0.8% 0.0%
70-80 1.7% 1.9%
80-90 0.0% 0.0%
90-100 3.4% 1.9%

Det var 5.3% menn og 6.9% kvinner som svarte 0 både på altruisme og psykopati evalueringen. 
Som det fremkommer av tabellen er dette etikk og derfor hva noen mener i teorien og ikke nødvendigvis hva de gjør i praksis. Allikevel er det på sin plass å nevne en undersøkelse fra Behavioral Study of Obedience, by S. Miligram, 1963. Journal of Abnormal and Social Psychology, 67 (s. 371 - 378) eller Social Psychology in the 90's (Kay Deaux, Francis C. Dane, Lawrence S. Wrightsman), side 207. Denne viste hvor mange menn ut av 40 som var villig til å gi elektrosjokk til en person når en autoritet ba dem gjøre det, selv om de var fortalt at de påførte offeret smerte. Ved 300 volt styrke begynte "offeret" å dunke i veggen som tegn på at det ble for mye. Resultatet var som følgende: 
 

Volt styrke Prosent
435-450
65
375-420
2.5
315-360
20
255-300
12.5
0-240
0

Psykopati i praksis og aggresjonsnivå 
Diagnosesystemene som er i bruk i dag legger all vekt på aggresjonsnivå for psykopater, slik at selv om en 
person bare er 25% enig i at det er rett å ofre andre for seg selv kan produktet av dette og aggresjonsfaktor føre til at personen i  praksis praktiserer psykopati mye mer enn en som er 100% enig i dette og har lavt aggresjonsnivå.

Det amerikanske diagnosesystem - DSM-IV (1994) 
Psykopati betegnes her som "antisosial personlighetsforstyrrelse". Blitt noe kritisert pga. mye vektlegging av kriminalitet i forbindelse med betegnelsen. DSM-IV gir sju kjennetegn på psykopati. For å kunne si at en person er antisosial, må tre av punktene oppfylles - over lang tid. De sju trekkene er (stikkordmessig):

1. Svikt i lovlydighet ved gjentatte ganger... grunnlag for arrestasjoner... 
2. Svikefullhet, løgnaktighet, vinningsforbrytelser...osv... 
3. Impulsitivitet, manglende evne til fremtidsplanlegging 
4. Aggressivitet, gjentatte slagsmål og/eller overgrep 
5. Hensynsløs for egen eller andres personlige sikkerhet 
6. Vedvarende uansvarlighet, vanskelig å holde på jobber eller overholde økonomiske forpliktelser 
7. Mangel på anger etter svikefulle handlinger mot andre mennesker

Det internasjonale systemet - ICD-10 
(utgitt av Verdens Helseorganisasjon) 
Psykopati betegnes her som "Dyssosial personlighetsforstyrrelse". ICD-10 gir seks kjennetegn. For å få diagnosen må man ha minst tre av de seks over lang tid. De seks kjennetegn er:

1. Kald likegyldig for andres følelser 
2. Markert manglende respekt for sosiale normer, regler og forpliktelser 
3. Manglende evne til langvarige forhold, men lett for å starte nye 
4. Veldig lav frustrasjonstoleranse og lav terskel for aggressiver reaksjoner inkl. fysisk vold 
5. Manglende evne til å føle skyld, eller å lære av erfaring og straff 
6. Markert tendens til å skylde på andre, komme med bortforklaringer på den atferden som setter han/henne i konflikt med samfunnet.

Psykopatisjekklisten - PCL 
Utviklet av den kanadiske psykologen Robert Hare (1992). PCL finnes i en norsk offisiell verson/oversettelse (Rasmussen, 1992). PCL består av 20 kjennetegn med et poengsystem. Betydningen av selvopptatthet er tatt godt vare på i PCL. To faktorer viser seg fremtredende i PCL's system. Faktor 1. Mellommenneskelige og følelsesmessige forhold. Her måles en egoistisk, angerfri og hensynsløs måte å utnytte andre på. Her kommer også narsissistiske aspekt av selvopptatthet, storhetsfølelse og mangel på empati inn (viser en klar sammenheng med narsissistisk personlighetsforstyrrelse). Faktor 2. Ni kjennetegn som samler seg om lovbrudd og impulsivitet. Måler lav frustrasjonståleranse, kort lunte for aggressive reaksjoner, antisosial atferd fra ungdommen av og fremover med kriminalitet:

1. Glatthet/overfladisk sjarm 
2. Egosentrisk/storhetsideer om egen verdi 
3. Behov for nye impulser/lett for å kjede seg 
4. Patologisk løgnaktighet/bedrageri 
5. Bløffmakeri/manipulering 
6. Manglende anger eller skyldfølelse 
7. Manglende dybde av følelser 
8. Ufølsomhet/mangel på empati 
9. Parasittær livsstil 
10. Oppfarende/dårlig kontroll over sinne 
11. Promiskuøs seksuell adferd 
12. Atferdsproblemer før fylte 12 år 
13. Manglende realistisk langtidsplanlegging 
14. Impulsivitet 
15. Uansvarlig foreldreatferd 
16. Hyppige ekteskap/samboerforhold 
17. Ungdomskriminalitet før fylte 15 år 
18. Svikt under prøvetid eller løslatelse 
19. Manglende ansvar for egne handlinger 
20. Flere typer lovbrudd blant følgende ti: innbrudd, ran, narkotika, frihetsberøvelse, mord(forsøk), ulovlig våpenbesittelse, seksuelle, grov uaktsomhet, bedrageri, flukt fra fengsel 
 

Kjennetegn
DSM-IV
ICD-10
PCL
Gjentatte asosiale handlinger
X
X
X
Aggressiv og voldelig
X
X
X
Ingen anger eller skyldfølelse
X
X
X
Atferdsproblemer før fylte 12/15 år
X
 
X
Manglende planlegging/impulsivitet
X
 
X
Løgnaktighet/svikefull
X
 
X
Omsorgssvikt for barn    
X
Kan ikke opprettholde langvarige forhold  
X
X
Kald likegyldighet/mangel på empati  
X
X
Markert tendens til å skylde på andre  
X
X
Likegyldighet for egen og andres sikkerhet
X
   
Vedvarende uansvarlighet i jobb/økonomi
X
   
Glatthet/overfladisk sjarm    
X
Egosentrisk/storhetsideer    
X
Behov for nye impulser/kjeder seg lett    
X
Manglende dybde av følelser    
X
Parasittær livsstil    
X
Promiskuøs seksuell atferd    
X
Svikt under løslatelse/prøvetid    
X
Bløffmakeri/manipulering    
X

Åpne og skjulte kjennetegn 
Den amerikanske psykiateren Akhtar (1992) har avgrenset seks problemområdet ved psykopati og beskrevet de åpne og skjulte kjennetegn innen hver av dem:

Selvopptatthet 
Åpne kj.: Selvsikker, uskyldig, offerrollen, opptatt av urimelige fantasier om makt, ære og hevn; følelse av å ha spesielle rettigheter.

Skjulte kj.: Følelse av mindreverd, forvirring omkring selvet og følelse av tomhet. Synes synd på seg selv og kan også vise påfallende mangel på hensyn til seg selv

Forholdet til andre 
Åpne kj.: Vennlig, rask til å se andres manipulering, overfladisk, kortvarige forhold. Mangler evnen til å fungere i grupper eller familieliv. Bare utnyttende forhold, mangler evne til respekt.

Skjulte kj.: Vedvarende mistillit til alle. Mener andre er uærlige, og viser forakt for andre. Upålitelighet og uansvarlighet. Parasittær livsstil.

Sosial tilpasning 
Åpne kj.: Sosial og sjarmerende, lekende og spenningssøkende. Lager ofte store planer. Intense ambisjoner, men lite resultat. Opptatt av status og utseende.

Skjulte kj.: Manglende eller svake jobb- eller utdanningspapirer. Kronisk kjedsomhet. Mangler mål og planer for fremtiden. Leter etter enkle veier til ære og berømmelse (rikdom). Lever dobbeltliv, bruker falske navn.

Kjærlighet og seksualitet 
Åpne kj.: Utspekulert, manipulativt forførende. promiskuitet. Vill begeistring som svinner lett. Hvis gift: Hyppige separasjoner og skilsmisser. Kvinnemishandling.

Skjulte kj.: Uten evne til varigforhold. Ser ikke partneren som eget individ med egne rettigheter, verdier og ønsker. Respekterer ikke incestforbudet. Hyppige seksuelle pervesjoner.

Moral, normer og idealer 
Åpne kj.: Dyp mangel på ekte skyld og anger. Patologisk løgnaktighet. Respekterer ikke lover og normer. Ofte spillelidenskap. Tendens til bedrageri og falskneri. Kriminalitet.

Skjulte kj.: Fantastiske urealistiske forventninger. Sterk angst for enkelte autoritære personer. Av og til sentimental.

Kognitiv stil 
Åpne kj.: Kan synes imponerende og kunnskapsrik. Glatt og lett verbalt. Putter inn all slags flott vitenskap i samtalen. "Interessert i alt nytt". Lærer seg fort kriminelle ferdigheter.

Skjulte kj.: Kunnskapene ofte begrenset til banaliteter ("overskriftskunnskap"). Magiske overbevisninger. Ikke evne til å lære det forventede og ordinære. Snakking brukes til å regulere selvfølelsen. Tendens til plagiering.

ECA-undersøkelsen 
Den klart beste undersøkelsen av forekomsten av psykopati, definert som antisosial personlighetsforstyrrelse i DSM-III, er den amerikanske studien Epidemiological Catchment Area (ECA), som ble gjennomført i USA fra 1981 til 1985 (Robins og Regier 1991). Det skyldes flere forhold, blant annet det store omfanget. I alt 19182 personer ble intervjuet for psykiske lidelser på fem steder i USA. Undersøkelsen hadde god representativitet på kjønn alder, inntekt, by og land og den inkluderte personer i fengsel og psykiatriske institusjoner som gjerne blir glemt i slike sammenhenger. Det gjør at vi kan feste stor lit til funnene i ECA undersøkelsen, med unntak av at det var en rekke spørsmål en ikke fikk lov til å stille fordi den ble foretatt med offentlige midler. Dette førte til at spørsmål om ulovlig næringsvirksomhet som heleri, hallikvirksomhet, prostitusjon, salg av narkotika og økonomisk uansvarlighet ikke ble tillatt. Det ble også forbud mot å spørre om seksuell debutalder, utroskap og promiskuitet. I St. Lois ble undersøkelsen gjort med private midler, og der ble alle de ulovlige spørsmålene også inkludert. Det ga grunnlag for en egen sammenlikning med de fire andre stedene der en ikke hadde slike data. Forbudet mot disse spørsmålene gjorde at tallene fra ECA-undersøkelsen representerte et minimum, og sannsynligvis er de sanne tallene noe høyere.

ECA undersøkelsen viste at minst 2.6% av befolkningen var psykopater. I Norge blir dette ca. 113500 basert på folketall i 1995. St. Louis hadde høyere tall på 3.4%, og med de avviste spørsmålene økte tallet til 5.1%, som tilsvarer ca. 222700 nordmenn. Undersøkelsen avdekket over 5 ganger så mange psykopater blant menn som blant kvinner med hhv. 4.5% for menn og 0.8% for kvinner. Ifølge St. Louis materialet øker forholdstallet enda mer fra 5.6 til 7.3.

En nærmere analyse av fordelingen i ulike aldersgrupper viser at det en måler er psykopater som anvender psykopati på en slik måte at de gjerne kommer i konflikt med loven (dette er svakheten med DSM modellen), slik at aggresjonsfaktor pga. arv (ikke minst rå muskelstyrke) og miljø som er psykopatisk får en betydelig rolle. At den grunn blir det store mørketall for mer moderate psykopater som de fleste av de psykopate kvinnene, samt eldre mennesker over 45 år: 
 

Aldersgruppe
Uten tilleggsspørsmål
Med tilleggsspørsmål 
(St. Louis)
18-29
3.8%
6.8%
30-44
3.7%
4.9%
45-65
1.4%
1.6%
65 og eldre
0.3%
0.9%

Debutalderen lå mellom 8 og 9 år både hos menn og kvinner, og den blir definert som alderen da de første antisosiale kjennetegnene viste seg i barndommen. Disse symptomene er skoleskulk, utvisning fra skolen for uakseptabel atferd, kriminalitet, rømming hjemmefra, vedvarende løgnaktighet, tilfeldige seksuelle forbindelser, gjentatt beruselse eller stoffmisbruk, tyveri, hærverk, start av slagsmål og vedvarende regelbrudd. Det er sjelden slike kjennetegn starter før en er 5 år gammel, men ved 11 års alderen har 80% av alle framtidige tilfeller hatt sin debut.

Psykopati og stoffmisbruk 
De klart vanligste og mest kompliserte problemene ved siden av psykopati er stoffmisbruk. Dette er ikke uventet da et av kjennetegnene for psykopati er at personen ikke tenker over langsiktige konsekvenser av sine handlinger i likhet med andre mennesker som ikke kan tenke logisk. I ECA studien fant en stoffmisbruk hos hele 83.6%, der 73.6% var alkoholrelatert. Dette betyr at en person med psykopati har over 30 ganger større sjanse for stoffmisbruk enn en person uten psykopati. I denne forbindelse er det viktig å merke seg at uttalelser fra psykopater om at en bør kriminalisere stoff ikke er annet enn ansvarsfraskrivelse for egne handlinger (Ref: Narkotikamassepsykosen). Av 7402 stoffavhengige personer var 40% klare psykopater.

Referanse: 
- Alv A. Dahl og Aud Dalsegg, Sjarmør og tyrann - et innsyn i psykopatenes verden 
ISBN 82-518-3455-4 - Antall sider: 233. Utgivelsesår 1997. 


Gå til radikal.net sin portal - Alle sider til radikal.net er forbudt å videreformidle offentlig jfr. Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven). Dette for å sikre kontroll med kvaliteten på produktet og at leser får siste versjon

Fibromyalgi.

 

Fibromyalgia av Gjesteblogger Aina kehuus sivertsen
marycrusilla.123hjemmeside.no
  En enkel forklaring av FIBROMYALGI...VÆÆÆR sååå smill å LES!!!   Det å forstå en kompleks forstyrrelse i kroppen- for dere som IKKE har den...   Fibromyalgi ER en kompleks tilstand, en sykdom som er

Om kroniske smerter.

 

TIL ETTERTANKE
Å leve med kroniske smerter kan være frustrerende og utmattende. Ved å identifisere smerter som nevropatiske og åpne opp for en dialog rundt opplevelsen av smertene, legges grunnlaget for et liv med mindre smerte. Det kan ta tid før dere kommer frem til riktig tiltak og det er dessverre ingen garantier for at man blir helt smertefri. Det er likevel viktig å huske på at en i dette forløpet vil kunne gjenvinne kontrollen over smerteplagene.
Husk at smerte kan være en langvarig tilstand som krever langsiktig behandling og styring. Man må derfor være tålmodig.
For ytterligere informasjon: Snakk med legen. Informasjonen i denne brosjyren finnes også på www.pfizer.no/smerte
Informasjonen er basert på følgende publikasjoner:
1. Smith et al. (1999) Chronic Pain in Primary Care. Family Practice 16 (5) 475-482
2. Retningslinjer for Smertelindring, Dnlf, 2009
3. Breivik H, Collett B, et al. (2006). “Survey of chronic pain in Europe: preva- lence, impact on daily life, and treatment.”
4. E. Jørum: http://www.tidsskriftet.no/?seks_id=1267151
Utgivelsesdato april 2012 (E2012-0324).
Pfizer AS - Postboks 3 - 1324 Lysaker - Tlf.: 67 52 61 00 -www.pfizer.no
Smerte | Pfizer
pfizer.no
Smerte Slider teaser
Liker ·  ·  · for noen sekunder siden · 

 

 

NAV/fastleger svikter pasienter....

Les dette innlegget jeg har funnet av en pasient som tror at leger og NAV hjelper syke mennesker,men som oppdager at mye skjer bak hennes rygg...Etter å ha lest innlegget nedenfor så må vel folk innse at syke blir sykere av NAV og Fastleger ? Dette er bare et av mange tilfeller som blir lurt til å gå til leger og NAV som ikke ivaretar pasientens helse....Og jeg har mine sterke grunner for å nøste i dette for jeg liker ikke at leger og NAV går bak ryggen på syke mennesker og lager både økonomiske problemer for pasienter og ødelegger fremtiden til syke mennesker....Nå må folk våkne for at NAV og leger har et skittent samspill som ødelegger livet til mange syke i Norge...Slutt å si at syke er late mennesker.Slutt å tro at jobb kan gjøre syke mennesker friske og respekter at syke trenger rett behandling og ikke behov for å bli lurt av systemet Fastlege/NAV.........Jeg har avslørt dette skitne spillet,og mange med meg...Og nå sier jeg fra mange steder for nå er det jommen nok på hvordan pasienter skal bli ødelagt enda mere enn dem allerede har blitt av et stygt system........skrevet av Torill Erdal,    Innlegg av Jeanine Horntvedt følger:                            ......................................................................................... Jeanine Horntvedt
Innlegg: 21
Kommentarer: 1148
Nav instruerer lege til å endre sin erklæring om 100 % uføretrygd for pasient?
Publisert 14 april 2012 - 3935 visninger Innlegg
Jeg har all grunn til å tro dette, etter at min forrige fastlege endret sin erklæring om 100 % uføretrygd for meg fundamentalt - kun to dager etter at Nav hadde mottatt denne.

Et av problemene man faktisk kan støte på hva angår Nav når man kjemper for sine rettigheter og er svært syk, vil jeg presentere her:

Den fastlege jeg hadde fra desember 2011- februar 2012 – Dr. (…) v. (…) i Oslo, har evt. blitt instruert av Nav til å omgjøre legeerklæringen han sendte inn på meg til Nav Trygd 23.01.2012 der han erklærte meg 100 % ufør, samt konkluderte med at jeg dessverre aldri kom til å bli frisk.

BEGRUNNELSE FOR ALVORLIG PÅSTAND:

Legen sendte nemlig Nav en ny legeerklæring kun to dager senere – datert 25.01.2012 med totalt endret ordlyd på nytt skjema som forøvrig hadde likt oppsett hva angikk standardspørsmålene fra etaten.

Jeg siterer legen fra begge erklæringene etter at han grundig hadde gått gjennom hele 53 sider med tidligere legejournal samt uttallige operasjonsbeskrivelser:

23.01.2012 – ordrett utdrag fra legeerklæringen:

«Det synes ut ifra en totalvurdering riktig å erkjenne 100 % uføretrygd for denne pasienten(…) Hun vurderes som ikke lenger arbeidsfør (…) Hun er omfattedne utredet tidligere – noe hennes meget omfattende journal viser. Det er også søkt Nav om ulike tjenester fra andre leger tidligere (…)

(NAVSKJEMA: anslå varigheten av sykdom, skade (ev. lyte).

Legen: «Dessverre antatt livslangt»

(NAVSKJEMA): Anslå varigheten av funksjonsnedsettelsen) Legen: «Som ovenfor».

(NAVSKJEMA: Anslå varigheten av den nedsatte funksjonsevnen) Legen: «Som ovenfor»

Nav Trygd avslår søknaden 02.02.2012 – og deres hovedgrunn er:

«I legeerklæring av (merk datoen) – 25. januar 2012 anfører legen at varigheten av sykdom og funksjonsnedsettelse er usikkert, men at det kan være mye å hente ved å få til hyppigere ansvarsgruppemøter. På bakgrunn av sakens medisinske opplysninger kan NAV derfor ikke se at all tilgjengelig behandling er forsøkt. Behandlingsvilkårene i folketrygdlovens § 12-5 anses dermed ikke oppfylt».

Da jeg like etter sjokkert konfronterer legen med avslaget – fullstendig uvitende om at han hadde sendt Nav enda en – og denne gangen totalt motstridende erklæring og spør ham hva i all verden Nav Trygd mener med å fremsette en slik absurd påstand – og det attpåtil med «feil dato» i konklusjonen, stiller han seg fullstendig uforstående til dette, utelater essensiell informasjon overfor meg, LYVER glatt om egen vanvittig meningsløse agering – og projiserer hele fadesen over på Nav (kort oppsummert fra båndopptak):

«Nav hadde misforstått ham fullstendig og de hadde valgt å gjøre det med vilje, for han hadde kun purret på Ansvarsgruppemøter i sine senere forsendelser til etaten!»

25.01.2012 – Her er legen ordrett sitert fra sin andre legeerklæring som han sendte Nav kun to dager etter at han hadde sendt inn den første – fullstendig uten min viten.

(Jeg oppdaget dette enestående sviket først flere uker senere, da jeg hele seks ganger i mellomtiden hadde purret på å få utlevert min journal fordi jeg ante noe var galt – uten å bli hørt. Denne ble sendt meg først når jeg truet å gå inn med advokat):

(NAVSKJEMA: Anslå varigheten av sykdom, skade (ev. lyte)

Legen: «Usikkert, det er helt sikkert masse å hente på å få til en konstruktiv prosess for henne med hyppige ansvarsgruppemøter»

(NAVSKJEMA: Anslå varigheten av funksjonsnedsettelsen) Legen: «Som ovenfor»

(NAVSKJEMA: Anslå varigheten av den nedsatte arbeidsevnen) Legen: «Som ovenfor»

Jeg har selvsagt byttet fastlege på grunn av dette enestående tillits- og lovbruddet og arbeider med å sende inn en alvorlig klage på ham til Pasientforeningen.

Legen vil med dette motta et pålegg om å forklare seg, og da vil fremkomme om han har agert helt på egen hånd, eller om han har blitt instruert av aktører i Nav som overhodet ikke ser seg komfortable med at legen presenterte den første «lette løsningen» hva min søknad angikk.

Når dette har blitt gjort mot meg – hvis saken forholder seg slik jeg har all grunn til å tro, er det rimelig grunn til å anta at slik form for praksis utøves mot flere mennesker som søker ytelser fra Nav.

Jeanine Horntvedt
Innlegg: 21
Kommentarer: 1148
Nav instruerer lege til å endre sin erklæring om 100 % uføretrygd for pasient?
Publisert 14 april 2012 - 3935 visninger Innlegg
Jeg har all grunn til å tro dette, etter at min forrige fastlege endret sin erklæring om 100 % uføretrygd for meg fundamentalt - kun to dager etter at Nav hadde mottatt denne.

Et av problemene man faktisk kan støte på hva angår Nav når man kjemper for sine rettigheter og er svært syk, vil jeg presentere her:

Den fastlege jeg hadde fra desember 2011- februar 2012 – Dr. (…) v. (…) i Oslo, har evt. blitt instruert av Nav til å omgjøre legeerklæringen han sendte inn på meg til Nav Trygd 23.01.2012 der han erklærte meg 100 % ufør, samt konkluderte med at jeg dessverre aldri kom til å bli frisk.

BEGRUNNELSE FOR ALVORLIG PÅSTAND:

Legen sendte nemlig Nav en ny legeerklæring kun to dager senere – datert 25.01.2012 med totalt endret ordlyd på nytt skjema som forøvrig hadde likt oppsett hva angikk standardspørsmålene fra etaten.

Jeg siterer legen fra begge erklæringene etter at han grundig hadde gått gjennom hele 53 sider med tidligere legejournal samt uttallige operasjonsbeskrivelser:

23.01.2012 – ordrett utdrag fra legeerklæringen:

«Det synes ut ifra en totalvurdering riktig å erkjenne 100 % uføretrygd for denne pasienten(…) Hun vurderes som ikke lenger arbeidsfør (…) Hun er omfattedne utredet tidligere – noe hennes meget omfattende journal viser. Det er også søkt Nav om ulike tjenester fra andre leger tidligere (…)

(NAVSKJEMA: anslå varigheten av sykdom, skade (ev. lyte).

Legen: «Dessverre antatt livslangt»

(NAVSKJEMA): Anslå varigheten av funksjonsnedsettelsen) Legen: «Som ovenfor».

(NAVSKJEMA: Anslå varigheten av den nedsatte funksjonsevnen) Legen: «Som ovenfor»

Nav Trygd avslår søknaden 02.02.2012 – og deres hovedgrunn er:

«I legeerklæring av (merk datoen) – 25. januar 2012 anfører legen at varigheten av sykdom og funksjonsnedsettelse er usikkert, men at det kan være mye å hente ved å få til hyppigere ansvarsgruppemøter. På bakgrunn av sakens medisinske opplysninger kan NAV derfor ikke se at all tilgjengelig behandling er forsøkt. Behandlingsvilkårene i folketrygdlovens § 12-5 anses dermed ikke oppfylt».

Da jeg like etter sjokkert konfronterer legen med avslaget – fullstendig uvitende om at han hadde sendt Nav enda en – og denne gangen totalt motstridende erklæring og spør ham hva i all verden Nav Trygd mener med å fremsette en slik absurd påstand – og det attpåtil med «feil dato» i konklusjonen, stiller han seg fullstendig uforstående til dette, utelater essensiell informasjon overfor meg, LYVER glatt om egen vanvittig meningsløse agering – og projiserer hele fadesen over på Nav (kort oppsummert fra båndopptak):

«Nav hadde misforstått ham fullstendig og de hadde valgt å gjøre det med vilje, for han hadde kun purret på Ansvarsgruppemøter i sine senere forsendelser til etaten!»

25.01.2012 – Her er legen ordrett sitert fra sin andre legeerklæring som han sendte Nav kun to dager etter at han hadde sendt inn den første – fullstendig uten min viten.

(Jeg oppdaget dette enestående sviket først flere uker senere, da jeg hele seks ganger i mellomtiden hadde purret på å få utlevert min journal fordi jeg ante noe var galt – uten å bli hørt. Denne ble sendt meg først når jeg truet å gå inn med advokat):

(NAVSKJEMA: Anslå varigheten av sykdom, skade (ev. lyte)

Legen: «Usikkert, det er helt sikkert masse å hente på å få til en konstruktiv prosess for henne med hyppige ansvarsgruppemøter»

(NAVSKJEMA: Anslå varigheten av funksjonsnedsettelsen) Legen: «Som ovenfor»

(NAVSKJEMA: Anslå varigheten av den nedsatte arbeidsevnen) Legen: «Som ovenfor»

Jeg har selvsagt byttet fastlege på grunn av dette enestående tillits- og lovbruddet og arbeider med å sende inn en alvorlig klage på ham til Pasientforeningen.

Legen vil med dette motta et pålegg om å forklare seg, og da vil fremkomme om han har agert helt på egen hånd, eller om han har blitt instruert av aktører i Nav som overhodet ikke ser seg komfortable med at legen presenterte den første «lette løsningen» hva min søknad angikk.

Når dette har blitt gjort mot meg – hvis saken forholder seg slik jeg har all grunn til å tro, er det rimelig grunn til å anta at slik form for praksis utøves mot flere mennesker som søker ytelser fra Nav. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fellesskap mot sexuelle overgrep.

 

Stiftelsen Barnas Rettigheter
Barnas Rettigheter
w239036-www.php

1 av 2 barnedrap skjer i forbindelse med samlivsbrud

   
 • Artikkel

1 av 2 barnedrap skjer i forbindelse med samlivsbrudd

- Noen gjør samlivsbrudd til en krigssone

Kristina Hunsbedt (2) fra Kvinesdal ble skutt av faren som også tok sitt eget liv 5. juli 2000. Moren forsøkte fortvilet å varsle om at faren var ustabil og truende forut for drapet. Hun hadde flyttet fra ham fem måneder før
 drapet, og dagen før han tok livet av datteren skal han ha sagt til moren: - Hvis jeg ikke får deg tilbake, får du ingen av oss.
Kristina Hunsbedt (2)
Gutt (2 måneder) fra Bryne døde på sykehuset i Stavanger 5. september 2000 etter at faren hadde forlatt ham hardt skadet på trappen til sykehuset.
 Moren var innlagt på sykehuset og far skulle passe sønnen alene. Faren ble pågrepet i Thailand og dømt for legemsbeskadigelse med døden til følge. Straff: 5 år og erstatning på nesten 140.000 kroner til mor.
Gutt (2 måneder)
Hugo Ariel Miranda ble drept av sin torturskadde far på
 Haramsøy 6. august 2001. Hugo Ariel døde av kullosforgiftning da faren satte fyr på familiens hus. Faren tok også livet av Hugo Ariels bror, søster og mor da han tente på huset. Han tok også sitt eget liv. Moren
 ønsket å avslutte samlivet, og hadde bedt politiet om voldsalarm.
Hugo Ariel Miranda (7)
Hector Simon Miranda (5) ble drept av sin torturskadde far på Haramsøy 6. august 2001. Hector Simon kjempet i et døgn på sykehuset før han døde av kullosforgiftning etter brannen faren startet i familiens hus. Faren
 tok også livet av Hector Simons bror, søster og mor da han tente på huset. Han tok også sitt eget liv. Moren ønsket å avslutte samlivet, og hadde bedt politiet om voldsalarm.
Hector Simon Miranda (5)
Maria Alexandra Miranda (3) ble drept av sin torturskadde far på Haramsøy 6. august 2001. Maria
 Alexandra døde av kullosforgiftning da faren satte fyr på familiens hus. Faren tok også livet av Marias to brødre og mor da han tente på huset. Han tok også sitt eget liv. Moren ønsket å avslutte samlivet,
 og hadde bedt politiet om voldsalarm.
Maria Alexandra Miranda (3)
Jente (5 mnd) fra
 Bergen døde etter skadene som faren påførte henne. I september 2001 ble faren dømt for å ha slått den lille jentas hode eller ristet henne så kraftig at hun ble påført brudd på hodeskallen og
 døde sykehuset 2. november 1999. Far og mor bodde ikke sammen da mishandlingen skjedde. Faren ble dømt til 7 års fengsel og en erstatning på 70.000 kroner til mor.
Jente (5 mnd)
Kristoffer Vollan (5) fra Brandval i Hedmark ble drept av sin far 29. september 2002. Samme helg som moren Anne-Grethe Vollan tok med seg barna
 til hytta for å skilles, kom ektemannen etter med en AG3. Han brøt seg inn i hytta når de sov, og skjøt både kona, barna og seg selv. Alle døde.
Kristoffer Vollan (5)
Annette Vollan (11) fra Brandval i Hedmark ble drept av sin far 29. september 2002. Samme helg som moren Anne-Grethe Vollan
 tok med seg barna til hytta for å skilles, kom ektemannen Morten etter med en AG3. Han brøt seg inn i hytta når de sov, og skjøt både kona, barna og seg selv. Alle døde.
Annette Vollan (11)
Jente (11) fra Steinkjer i Nord-Trøndelag var alene hjemme sammen med sin stefar da han drepte
 henne 28. september 2002. Stefaren var påvirket av narkotika da han drepte jenta. Han hadde tidligere drept samboeren sin, og ble dømt til forvaring.
Jente (11)
Jente (3) fra Trondheim ble drept av sin stemor 5. november 2002. Stemoren ble dømt for drap, men hevdet at hun og barnet falt ned en trapp, og at hun ble liggende
 bevisstløs oppå barnet. Stemoren fikk en 11 års fengselsstraff.
Jente (3)
Jente (3 måneder) fra Bergen ble mishandlet så kraftig over flere uker i mars og april i 1999 at hun til slutt døde. Hun hadde hodeskader, et dusin benbrudd i ribben, armer og ben. Dommen slår fast at jenta gjennomlevde et inferno
 i ukene før hun døde. Begge foreldrene hadde rusproblemer da mishandlingen skjedde. De ble dømt til fire års fengsel hver i desember 2002.
Jente (3 måneder)
Stina Mækeland Stølen (12) ble drept sammen med sin søster Nora (18) og moren Kari S. Mækeland Stølen 20. januar 2003 i
 Sveio i Hordaland. Faren hadde vært permittert fra jobben, hadde problemer med økonomi og helse, og var bekymret for familien sin. Han drepte alle tre, før han tok sitt eget liv. Datteren Lene var ikke hjemme da drapene skjedde.
Stina Mækeland Stølen (12)
Gutt (1) fra ble skutt og drept av farens maskinpistol
 på ørland hovedflyplass 17. juni 2003. Faren var offiser i Forsvaret, og tok også sitt eget liv.
Gutt (1)
Ikran (2) ble drept sammen med søsteren (2 mnd) og moren i Oslo 11. januar 2003. Moren hadde nylig flyttet fra barnas far (29) da han drepte familien med kniv. Han ble dømt til tvungen psykisk helsevern.
Ikran (2)
Idil (8 mnd) ble drept sammen med søsteren (2) og moren i Oslo 11. januar 2003. Moren
 hadde nylig flyttet fra barnas far (29) da han drepte familien med kniv. Han ble dømt til tvungen psykisk helsevern.
Idil (8 mnd)
Jente (4 uker) ble drept i Drammen 15. desember 2003. Faren ristet datteren så kraftig at hun ble påført såkalt ”shaken baby syndrom”. Hun ble slått mot en vegg eller dørkarm, og fikk brudd
 i hodet. Faren ble dømt til fem års fengsel, men nektet at han hadde påført barnet noe.
Jente (4 uker)
Jente (5) fra Oslo døde på sykehuset 23. oktober 2005 etter at moren forsøkte å drukne henne. Moren var psykisk syk og var derfor ikke strafferettslig tilregnelig.
Jente (5)
Sindre (1) døde på Ullevål sykehus 4. mai 2005 etter at moren hadde blokkert den lille guttens luftveier slik at han sluttet
 å puste, fikk hjertestans og det oppsto hjerneskade. Moren ble dømt til syv års fengsel for legemsbeskadigelse med døden til følge, samt erstatning på 100.000 kroner til guttens far og 100.000 kroner til broren.
Sindre (1)
Christoffer Kihle Gjerstad (8) ble funnet død i sin egen seng i Sandefjord 2.
 februar 2005 med omfattende hodeskader og skader på kroppen. Han døde av skadene. Stefaren ble dømt til 8 år fengsel for den dødelige mishandlingen og erstatning til Christoffers far med 75.000 kroner.
Christoffer Kihle Gjerstad (8)
Jente (3) bodde i Sandvika i Bærum med sine polske foreldre. Faren, som
 jobbet som håndverket i Norge, tok livet av jenta og kona (27) med kniv den 16. april 2006, før han drepte seg selv i skogen.
Jente (3)
Gutt (9) fra Årnes, ble funnet død i en bil i Sørum på Romerike. Moren fikk vite at hun selv var alvorlig syk, og tok livet av sønnen og seg selv. Begge døde av kullosforgiftning 12. mai 2006.
Gutt (9)
Kristian Langaas (14) fra Nøtterøy ble drept av sin far i november 2006. Faren drepte sønnen,
 kjæresten og faren, og til slutt seg selv da han ble omringet av politiet på et jorde i Vestfold. Farens nye kjæreste skal ha ønsket å avbryte forholdet.
Kristian Langaas (14)
Nafisa Shaheen Khan (13) var den yngste av tre søstre som ble drept av storebroren på Kalbakken i Oslo 1. oktober
 2006. De to andre søstrene var 24 og 27 år. Storebroren, som forsørget familien, ble dømt til 21 års fengsel.
Nafisa Shaheen Khan (13)
Arianne Johansen (12) ble drept av faren hjemme i familiens hus i Stavanger 30. januar 2007. Faren drepte også jentas mor og lillebror før han tok sitt eget
 liv. Familien ble funnet død sammen på badet av vaskehjelpen. Faren var under sterkt press på jobben den siste tiden, og skal ha varslet om det kommende drapet i en epost til sine sjefer.
Arianne Johansen (12)
Victor Johansen (8) ble drept av faren hjemme i familiens hus i Stavanger 30. januar 2007. Faren drepte også
 guttens storesøster og mor før han tok sitt eget liv. Familien ble funnet død sammen på badet av vaskehjelpen. Faren var under sterkt press på jobben den siste tiden, og skal ha varslet om det kommende drapet i en epost til
 sine sjefer.
Victor Johansen (8)
Solveig Davies Landa (10) døde i en ulmebrann
 på Byåsen i Trondheim 30. mai 2007. Moren drepte også seg selv og Solveigs søster i ulmebrannen hun startet i familiens hjem. Barnefordelingen etter skilsmissen var ikke avklart da drapene skjedde.
Solveig Davies Landa (10)
Nanne Andrea Davies Landa (12) døde i en ulmebrann på Byåsen i Trondheim
 30. mai 2007. Moren drepte også seg selv og Nanne Andreas søster i ulmebrannen hun startet i familiens hjem. Barnefordelingen etter skilsmissen var ikke avklart da drapene skjedde.
Nanne Andrea Davies Landa (12)
Gutt (13) ble funnet drept i familiens bolig på Nedre Stavset på Byåsen i Trondheim 10. juni 2007. Faren
 knivstakk først sønnen til døde før han ringte sin andre sønn (12) og ba han komme hjem for å se broren dø. Faren ble dømt til 20 års fengsel i Frostating lagmannsrett. Retten konkluderte med at
 drapet var brutalt, målrettet og bar preg av avretting. Faren ble også dømt til å betale totalt 875.000 kroner i erstatning til ekskona og de to gjenlevende barna.
Gutt (13)
Alexandra Bohnhorst (5) ble drept hjemme hos sin far i Kragerø 6. mai 2008. Han slo i hjel datteren med en slegge,
 før han kjørte den døde femåringen hjem til ekskjærestens hus. Senere det samme året begikk han selvmord på cellen i Skien fengsel. Foreldrene var uenige om omsorgen, og farens nye kjæreste skal ha ønsket
 å avbryte forholdet.
Alexandra Bohnhorst (5)
Fredrik Rossow (6) ble funnet død hjemme hos sin far
 24. august 2008 på Kapp i Østre Toten. Faren hadde først tatt livet av Fredrik før han også tok sitt eget liv. Foreldrene hadde nylig flyttet fra hverandre, og faren hadde psykiske problemer.
Fredrik Rossow (6)
Gutt (5) ble knivdrept av faren på Grefsen i Oslo i august 2008. Faren tok også livet
 av guttens lillebror og mor. Moren skal ha tryglet sin 44 år gamle mann om å søke hjelp for psykiske problemer da familien kom til Norge fra Irak. Hun ønsket også å skille seg fra mannen. Mannen er dømt til tvungen
 psykisk helsevern.
Gutt (5)
Gutt (8 mnd) ble knivdrept av faren på Grefsen i
 Oslo i august 2008. Faren tok også livet av guttens storebror og mor. Moren skal ha tryglet sin 44 år gamle mann om å søke hjelp for psykiske problemer da familien kom til Norge fra Irak. Hun ønsket også å skille
 seg fra mannen. Mannen er dømt til tvungen psykisk helsevern.
Gutt (8 mnd)
Malvin
 Igland (8) fra Haugesund ble funnet drept i sitt hjem mandag 1. mars 2010. Faren tok først livet av gutten, så seg selv. De ble funnet av Malvins farmor.
Malvin Igland (8)
Hold musepekeren over
hvert bilde for å lese mer

 

Publisert 04.05.10 - 07:30, endret 06.05.10 - 22:58 (VG NETT)
 • Skriv ut artikkelen

(VG Nett) Halvparten av barna som er drept av sine egne foreldre, ble drept i forbindelse med samlivsbrudd.

VG Nett følger


Tips Anne Vinding og Tanja Irén Berg.

33 barn drept og dødelig mishandlet av sine foreldre
** Ingen har komplett oversikt over hvor mange barn som er drept i Norge siden 1979.
** VG Nett har etter grundige undersøkelser funnet at 27 barn er drept av sine egne foreldre siden 2000. I tillegg er seks barn blitt tatt livet av med dødelig vold.
** Ingen har forsket på årsakene til barnedrap siden 1979.
** VG Netts egne undersøkelser viser at minst en tredel av barna er drept av foreldre som har slitt med psykiske problemer i forkant av drapet.
** VG Netts egne undersøkelser viser også at halvparten av barna som er drept opplevde et samlivsbrudd mellom foreldrene kort tid forut for drapet eller at en av foreldrene ønsket å skille seg.

VG Netts egne undersøkelser viser at halvparten av gjerningpersonene som tok livet av sine egne barn opplevde samlivsbrudd i forkant av drapet.

Funnet, som er helt nytt i Norge, gir barneombud Reidar Hjermann frysninger på ryggen.

- Vi opplever at samlivsbrudd er belastende for barn, og vi vet at noen gjør samlivsbrudd om til en krigssone hvor også barn befinner seg. Det er svært skadelig for barn. Men at det ender med at et så stort omfang at foreldrene tar livet av barna, det ante vi ikke, sier Hjermann til VG Nett.

VG Nett har hentet inn tall fra Kripos og rettskraftige dommer, og funnet fram til at 33 barn i Norge er drept eller mishandlet til døde av sine foreldre siden 2000. 27 av barna er blitt drept mens seks barn er utsatt for dødelig mishandling. VG Nett har også gått igjennom barnas historier før de ble drept eller mishandlet.

Har du erfaringer og synspunkter i denne saken?
Del dine meninger med VG Netts lesere her!

Gjennomgangen viser at to av barna skal ha blitt drept like etter at fars nye kjæreste ønsket å avslutte samlivet. I flere andre saker opplevde hele 13 av de drepte barna samlivsbrudd og høyt konfliktnivå mellom sine egne foreldre.

- Barna en brikke

Advokat og psykolog Grethe Nordhelle jobber med konflikthåndtering etter samlivsbrudd. Hun forteller at foreldre kan gå så langt at de tar livet av sine egne barn for å straffe den andre i en bitter skilsmissestrid.

ADVOKAT OG PSYKOLOG: Grethe Nordhelle jobber med konflikthåndtering mellom foreldre daglig. Foto: Stella Bugge
- Barna blir en brikke i hele konflikten. «Hvis ikke jeg får barnet, så skal heller ikke den andre få det», tenker noen. Dette er den verste måten å ramme den andre parten på - å ta livet av den de elsker aller mest, forteller Nordhelle.

Hun forteller at hun aldri har opplevd at noen av hennes klienter har gått så langt som å drepe sine egne barn. Men at det i familier med svært høyt konfliktnivå er vanlig med fysisk og psykisk mishandling av en eller begge foreldrene i et samlivsbrudd.

- Å drepe barnet er ekstremvarianten av det jeg har daglig. Men det er noen som lar barnet bli en ren salderingspost i deres konflikt. Krigen og straffebehovet blir viktigere enn barnets behov, påpeker Nordhelle.

Ikke overrasket

Voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk ved Politihøgskolen er derimot ikke overrasket over de nye tallene som VG Nett presenterer.

- Vold som har vært til stede i et ekteskap økes når det oppløses. I noen tilfeller trekkes også barna inn. Ofte går konflikten ut på hvem som skal ha makten. Og det å ha kontroll over barna kan være like viktig som å ha kontroll over partneren, påpeker Bjørnebekk.

Hun peker til Sverige hvor det nylig har blitt publisert en forskning som viser at barnet ikke blir ivaretatt eller beskyttet godt nok i familier med høyt konfliktnivå.

Saken fortsetter under bildet
IKKE OVERRASKET: Voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk ved Politihøgskolen er ikke overrasket over at så mange av barnedrapene skjer i familier som er i oppløsning. Foto: JAN PETTER LYNAU


Også leder for krisesentersekretariatet, Tove Smaadahl viser til svensk forskning som begrunnelse for at hun ikke blir overrasket over tallene som er nye i Norge.

- For samfunnet så kommer disse drapene ofte som lyn fra klar himmel. Men de fleste drapene skjer ikke i affekt. Ved krisesentrene har vi lang erfaring med at far har truet med å drepe. Og de har også såpass kontroll at de begår disse drapene når ingen andre ser på, påpeker Smaadahl.

FRYSNINGER PÅ RYGGEN: Barneombud Reidar Hjermann får frysninger på ryggen av tallene som VG Nett presenterer. Foto: INGUNN SALTBONES LEINE
Tilbake i 2001 fant svenske forskere at en tredjedel av små barn som ble drept av sine foreldre levde i en konfliktfamilie hvor foreldrene kranglet om skilsmisse eller omsorg. Ofte var den utløsende faktoren for drapet sterke følelser som sjalusi og hevn mot den andre forelderen.

Rapporten viser at det som regel ikke er aggresjon eller hevn mot barnet, men straff mot den andre partneren som er motivet.

- I Norge mangler vi så mye forskning og kunnskap om dette. Vi har fått mange ulike handlingsplaner fra regjeringens side, men det virker som at det er mye motstand mot å få kunnskap og bevissthet rundt dette inn i profesjonsutdanningene, sier Smaadahl.

Handlingsplan

Regjeringen jobber nå med en handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Handlingsplanen skal være ferdig i 2011. En del av denne planen er etablering av flere nye sentre, såkalte Barnehus, hvor barn og ungdommer som utsettes for overgrep får hjelp. I tillegg er det opprettet en døgnåpen gratis alarmtelefon for barn og unge.

KRITISK: Tove Smaadahl på Krisesekretariatets kontor er kritisk til hvordan domstolene fungerer i barnefordelingssaker. Foto: JAN PETTER LYNAU
- Det er fint at Storberget (justisminister Knut Storberget (Ap)) promoterer at de har åpnet Barnehus. Men hvordan skal de få kompetansen ut til folk på grasrota som skal ivareta de som sliter. Det er der folk mangler kunnskap, påpeker Smaadahl.

- Mer hensyn til foreldre

Nordhelle forteller at det er et mindretall av foreldrene som går så langt som til domstolene for å avklare hvem som skal ha omsorgen for barna. Rundt et av ti foreldrepar som hun møter til mekling klarer ikke å bli enige.

- Det er i disse sakene du finner foreldre med store psykiske problemer. Noen av dem grenser også til å være psykopatiske. De er svært egoistiske, og vil kun ha det på sin måte. Når de ikke får det som de vil, blir alle - også barna - brukt for å tilfredsstille dem selv, forteller Nordhelle.

Smaadahl påpeker at det er nettopp når foreldre går så langt som til retten med krangelen om hvem som skal ha omsorgen for barna, at dommerne ofte svikter de minste og uskyldige i konflikten.

- Vi ser ofte at perspektivet mot fars vold ofte blir borte i de sakkyndiges rapporter. Domstolene tar ikke hensyn til barnas beste, men snarere til foreldrene, hevder Smaadahl.

Voldsforsker Kristin Skjørten publiserte i 2005 en rapport hvor hun hadde gått igjennom barnefordelingssaker i landets lagmannsretter. I 48,8 prosent av sakene fikk mor medhold i at barna skulle bo hos henne, mens far fikk medhold i 44,2 prosent av sakene. I syv prosent av sakene ble søskenflokken delt.
Majoriteten av barna som ble boende hos far var i tenårene, mens små barn som oftest ble boende med mor.

 • Skriv ut artikkelen
 
 

Været

Uvær i store deler av landet - veier stengt etter ras

Vedvarende kraftig regnvær har skapt overvann og problemer på Vestlandet i ettermiddag. Flere veier er stengt etter ras.

Les hele saken

Oversvømmelse på Fløibanen

Brannvesenet har rykket ut til flere bygninger som er oversvømt i Bergen. Fløibanen er stengt på grunn av store vannmasser på den nederste stasjonen.

Les hele saken

Spesialer

VG Nett følger aktuelle saker i nyhetene. Listen under viser hvilke temaer vi har skrevet mest om denne uken. Klikk på en knapp under for å se alle saker vi har skrevet om temaet.

Veiviser i helsetjenesten

FASTLEGENS OPPGAVER OVERFOR PASIENTER.

Fastlegens oppgave er å være tilgjengelig for personer på sin liste. Hvis du har et problem som fastlegen ikke kan løse, vil du bli henvist videre.

73116646
Forsvarsspray Supergaia 3X ACTION
Enhet:
STK
249,-
 
15,-
 pr mnd.
Legg i handlekurv

 

forsvarsspray-supergaia-3x-action

Forsvarsspray Supergaia 3X ACTION
 
 
 
Super Gaia er en kombinert overfallsalarm og forsvarsspray i ett og samme produkt. Den unike kombinasjonen av alarm, rød ID-farge og et øyeirriterende stoff gjør Super Gaia til et sikkerhetsprodukt av høyeste klasse. Perfekt til håndvesken eller på joggeturen.


1. Tutealarm med ca. 110 dB. Høy lyd som høres langt og lenge. 
2. Rød ID-farge som sitter i huden i flere dager. 
3. Stoff som irriterer øynene i ca 3-5 minutter.


Avsikre – Aktiver – Test
Super Gaia er dråpeformet for å passe best mulig i hånden. En aktiveringsknapp og en testknapp for maksimal sikkerhet. Avsikre ved å skyve sikringen til høyre. En rød markering viser at produktet er aktivert. Rett sprayen mot angriperens ansikt og trykk.

Da aktiveres sprayen med det røde fargestoffet, som også irriterer øynene, og en alarm på 110 dB. Hvis du skulle miste eller bli fratatt Super Gaia under bruk, låser alarmen seg og tuter videre. 

Ved feilaktivering er det mulig å slå av alarmen ved å trykke testknappen opp 
 
 
Tips en venn
Del med dine venner, eller tips via epost
Utskriftsvennlig
Utskriftsvennlig
Dette er en utrolig smart oppfinnelse....
Forsvarsspray 3x action
l.inkto.it
Les mer om supergaia forssvarsspray, og kjøp den i nettbutikk nå.
 
Mariusgenser med ung.no/fritid
 
 • På institusjon? Dette er dine rettigheter!

På institusjon? Dette er dine rettigheter!

Brosjyre Dine rettigheter
 

Når du bor på institusjon må du forholde deg til en del grenser de voksne som jobber der setter. Men ikke glem at du har en rekke rettigheter også. Her kan du - på norsk, engelsk, arabisk, dali eller somalisk - lese mer om disse rettighetene.

 

 

Offentlig og kvalitetssikret

Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som har laget en brosjyre (pdf) som enkelt og oversiktlig viser deg hva du kan og ikke kan dersom du bor på en institusjon eller et omsorgssenter.

Les mer om dine rettigheter

I brosjyren kan du blant annet lese mer om at du har:

  • rett til å vite hvorfor du er på institusjon
  • rett til trygghet
  • rett til å lære
  • rett til å se opplysninger om deg selv
  • rett til å få hjelp til å ta vare på poengene og eiendelene dine
  • rett til å bestemme i personlige spørsmål
  • rett til medisinsk tilsyn og behandliung
  • rett til å bevege deg fritt innenfor og utenfor institusjonen
  • rett til samvær og besøk
  • rett til å benytte elektroniske kommunikasjonsmidler
  • rett til å sende og motta post

 

 

Brosjyren finnes på flere språk:

 

 

 
Norsk
Brosjyre norsk

 

 

Engelsk
Brosjyre
 engelsk

 

 

Arabisk
Brosjyre arabisk

 

 

Dari
Brosjyre dari
Somali
Brosjyre somali
 

 

 

Til brosjyren er det laget en film som viser situasjoner hvor ulike rettigheter blir tatt opp. De voksne skal gjennomgå brosjyren med deg, og vise filmen for deg og ungdomsgruppen. Brosjyren og filmen skal sette i gang samtaler og diskusjoner om rettighetene dine.

Kilde: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

 

Bufdir-logo

 

 

 

Arbeidsavklaringspenger: Ingen automatisk stopp i april 2014

Publisert 31.08.2013

ARBEIDSAVKLARINGSPENGER, AAP, NAV, UFØRE: – Det er ikke slik at vi automatisk vil stoppe utbetaling av arbeidsavklaringspenger til de som 1. mars 2014 har mottatt denne ytelsen i fire år, sier tjenestedirektør i NAV, Bjørn Gudbjørgsrud.

NAV jobber for fullt for å følge opp alle de 63.900 personene som kan bli rammet av fire-års regelen mars 2014.

Dette gjelder hovedsakelig de som ved innføringen av AAP i mars 2010 ble overført automatisk til AAP fra de tre tidligere ytelsene, rehabiliteringspenger, attføringspenger og midlertidig uførestønad.

Fortsette på AAP

- Vi er godt i gang med å følge opp dem dette gjelder. Målet er å få flest mulig over i arbeid.

- De som har muligheter for å komme i jobb, og som av helsemessige grunner har behov for langvarig oppfølging fra NAV, kan få AAP utover maksgrensen på fire år, sier Gudbjørgsrud.

Uførepensjon

For andre vil det være aktuelt å søke om uførepensjon.

De som vurderes for uførepensjon kan få forlenget AAP i inntil åtte måneder mens søknaden om uførepensjon blir behandlet.

Følg planen

NAV: – Har du mottatt AAP siden mars 2010 og ikke har snakket med NAV om dine planer videre, børdu kontakte NAV-kontoret for å få en timeavtale.

Les mer i ebok 017 Sykepenger og trygd i småbedriften (inngår også til rabattpris kr 26 som del av DrivBedre-pakken Skatt&Økonomi)

Kunder om DrivBedre-pakken Skatt&Økonomi: “Utrolig mye nyttig informasjon. Veldig verdifull tjeneste” – “Har spart meg for titusenvis av kroner” – “Hadde aldri hatt mulighet til å finne ut av denne informasjonen selv” – “Sparte meg for mye penger” – “En god investering!” – “Prisen tatt i betraktning var det ingen tvil om å kjøpe hele pakken” Les flere kundeutsagn


 

Er du utslitt fysisk eller psykisk, har du krav på uføretrygd slik at du kan slutte å jobbe.
Før du kommer så langt bør du sjekke om du er i faresonen. Ikke jobb til du stuper.
– Det finnes ikke noe fasitsvar på hvilke sykdommer som hindrer deg fra å være yrkesaktiv, sier seniorrådgiver i Navs avdeling for arbeid og aktivitet, Bjørn Gustum.
Uføretrygd hvis inntektsevnen er halvert
Det er Nav som bestemmer hvem som har krav på uføretrygd, og alle som søker skal vurderes individuelt. Hovedregelen er at dersom inntektsevnen din er mer enn halvert på grunn av sykdom, skade eller lyte, har du krav på uføretrygd.
Inntektsevne henger sammen med uføregrad, men er ikke det samme som invaliditetsgrad. Blir du delvis invalidisert etter en arbeidsulykke eller som følge av arbeidsmiljøet ditt, har du krav på yrkesskadeerstatning.
Bilde: Er du utslitt fysisk eller psykisk, har du krav på uføretrygd slik
 at du kan slutte å jobbe. Før du kommer så langt bør du sjekke om du er i faresonen. Ikke jobb til du stuper. – Det finnes ikke noe fasitsvar på hvilke sykdommer som hindrer deg fra å være yrkesaktiv, sier
 seniorrådgiver i Navs avdeling for arbeid og aktivitet, Bjørn Gustum. Uføretrygd hvis inntektsevnen er halvert Det er Nav som bestemmer hvem som har krav på uføretrygd, og alle som søker skal vurderes individuelt. Hovedregelen
 er at dersom inntektsevnen din er mer enn halvert på grunn av sykdom, skade eller lyte, har du krav på uføretrygd. Inntektsevne henger sammen med uføregrad, men er ikke det samme som invaliditetsgrad. Blir du delvis invalidisert etter
 en arbeidsulykke eller som følge av arbeidsmiljøet ditt, har du krav på yrkesskadeerstatning.
 
 

Fastlegen din hjelper deg gjennom sykdom og utfordringer i ulike livsfaser og situasjoner

 
For mye medisin?

Politikerne prater oss ørene fulle om ventelister, fristbrudd og kjøp av helsetjenester. Omkvedet er at ”alle pasienter venter for lenge” – og at behovet for helsehjelp nærmest er umettelig. Men kan det faktisk bli for mye av det gode? Og bedriver vi leger for mye diagnostikk og behandling?

Les mer
Alkohol øker risikoen for hjerneslag, høyt blodtrykk og hjerteflimmer

Risikoen for hjerneslag som skyldes blødning samt risikoen for høyt blodtrykk og hjerteflimmer øker i takt med alkoholinntaket, viser en gjennomgang av forskning som er gjort av Kunnskapssenteret for helsetjenesten.

Les mer
 

Veiviser i helsetjenesten

Forside illustrasjon

Fastlegens oppgave er å være tilgjengelig for personer på sin liste. Hvis du har et problem som fastlegen ikke kan løse, vil du bli henvist videre.

Banner hvilePULS